Oefenbeleid
  Website opleiding brandweer
 
		
Welkom op de WOBRA-site, luik brandweeropleidingen.

Dit luik is ontworpen om de kandidaten voor de verschillende brandweeropleidingen te informeren rond planning, data, 
toelatingsvoorwaarden, reglementering en inhoud van de verschillende opleidingen.

Deze opleidingen worden ingericht en gegeven in de schoot van het WOBRA,
(West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings-en Ambulancediensten) en dit 
conform het KB.

Dit instituut reikt dan ook de nodige brevetten, getuigschriften of attesten uit verbonden aan de diverse opleidingen.

Opleidingsdirecteur Brandweerschool:

Patrick Samyn
Diksmuidse heirweg 6
8210 Zedelgem
tel : + 32 (0)50 36 69 94
GSM : + 32 (0)495 77 09 94
fax : + 32 (0)50/ 36 69 95
@mail :patrick.samyn@campuspov.be


Opleidingscoördinator Bedrijfsopleidingen:

Stef Quintens

Tel: +32 (0)50 404548
@mail: stef.quintens@campuspov.be


Opleidingscoördinator Voortgezette opleidingen:

Chris De Doncker

Tel: +32 (0)50 366991
@mail: chris.de.doncker@campuspov.be


Opleidingscoördinator Brevetopleidingen:

Jan Deschilder

Tel: +32 (0)50 404565
@mail: jan.deschilder@campuspov.be
 

     
  Laatste nieuws : 27/03/2017
 

 

27/03/2017: Aanwerving voltijds opleidingsdirecteur Dringende Geneeskundige Hulpverlening:

De vorige selectieronde leverde geen geschikte kandidaten op.

De vzw WOBRA gaat opnieuw over tot aanwerving van een voltijds Opleidingsdirecteur (m/v) aan in contractueel verband voor onbepaalde duur. Solliciteren kan tot 15/04/2017.

Hieronder de link naar de functiebeschrijving opleidingsdirecteur.

LINK functiebeschrijving opleidingsdirecteur

 

31/01/2017: Aanwerving voltijds opleidingsdirecteur Dringende Geneeskundige Hulpverlening:

De vzw WOBRA werft een voltijds Opleidingsdirecteur (m/v) aan in contractueel verband voor onbepaalde duur. Solliciteren kan tot 28/02/2017.

Hieronder de link naar de functiebeschrijving opleidingsdirecteur.

 

 

16/08/2016: Federaal geschiktheidsattest:

Inschrijvingen zijn NIET meer mogelijk. De link naar het inschrijvingsformulier is gedeactiveerd.

De eerste 200 inschrijvingen werden reeds weerhouden en kregen een mail met de sessie toegewezen voor de cognitieve proef op 03/09.

Voor alle inschrijvingen boven de 200 kandidaten zullen we zo snel mogelijk extra data vastleggen voor cognitieve proef en handvaardigheid en fysiek proeven zonder opnieuw te moeten inschrijven. Deze zullen dan worden gecommuniceerd met de kandidaten.

 

15/07/2016: Federaal geschiktheidsattest:

Op vandaag zijn de inschrijvingen FGA voor de sessies 1, 08u30-10u00 en de sessie 2, 10u30-12u00 reeds volboekt.

We vragen dus niet meer in te schrijven voor sessie 1 en 2.

 

13/07/2016: Federaal geschiktheidsattest:

Inschrijven voor de proeven Federaal Geschiktheidsattest, cognitieve proef, die doorgaat op 03/09 in POV Zedelgem, Diksmuidse Heirweg 6, 8210 Zedelgem, kan vanaf vandaag via onderstaande link naar het elektronisch inschrijvingsformulier.

 

 

05/07/2016: Federaal Geschiktheidsattest:

Welke documenten heb je nodig voor het afleggen van de proeven Federaal Geschiktheidsattest?

Bij de kennistest op 03/09/16 breng je mee:

 • kopie identiteitskaart
 • kopie rijbewijs B
 • uittreksel uit het strafregister (maximum 3 maanden voor de proef uitgereikt)

Voor de handvaardigheidstest en fysieke proef breng je mee:

 • identiteitskaart
 • een recent medisch attest (maximum 3 maanden voor de proef opgesteld) waarin staat dat je geschikt bent om aan de fysieke proef deel te nemen. Je (huis)arts is vrij om het op te stellen, er wordt geen sjabloon voorzien.

 

21/06/2016: Federaal Geschiktheidsattest:

Om praktische redenen wordt de aanvangsdatum waarop u via het elektronisch formulier zal kunnen inschrijven opgeschoven van 04 juli naar 13 juli. Dus inschrijven zal mogelijk zijn van 13 juli!!!

Aangepaste tekst inschrijvingen:

Geplande testen voor de competentietest
WOBRA – West-Vlaanderen (Diksmuidse Heirweg 6, 8210 Zedelgem – testen in het Nederlands)

 • Start van de testen: 03/09/2016
 • Start inschrijvingen: 13/07/2016, via http: http://campuspov.be 
 • Er worden 50 kandidaten per sessie ingeschreven; 4 sessies worden voorzien op 03/09/16.
 • De eerste 200 ingeschreven kandidaten kunnen deelnemen aan de proeven op de voorziene data, 03/09/16 voor de cognitieve proef en indien geslaagd handvaardigheid en fysieke proeven op 08/10/16 of 15/10/16
 • Indien meer dan 200 inschrijvingen zijn, zullen nieuwe data worden gepland.
 • Afsluiting inschrijvingen: 15/08/2016
 • Meer info bij Mr. Patrick Samyn, Directeur brandweeropleidingen WOBRA, telefoon 050/366994 of Mevr. Eva Kamoen, administratief hoofdmedewerker WOBRA, telefoon 050/366992
 • De twee data die worden voorzien voor afname handvaardigheidstesten en fysieke proeven zijn 08/10/16 en 15/10/16. Inschrijven zal hiervoor pas mogelijk zijn na het geslaagd zijn voor de competentietest (cognitieve proef) die wordt afgenomen op 03/09/16.

 

14/06/2016: Federaal Geschiktheidsattest:

Context
Het nieuwe administratief statuut van de operationele leden van de hulpverleningszones (KB van 19/04/2014) betekent onder meer de introductie van een federaal geschiktheidsattest voor de kandidaat operationele leden van de brandweerzones, dat toegang geeft tot de aanwervingsproeven voor het personeel van het basis kader (brandweerman) of het hoger kader (kapitein).

Inhoud van de proeven
Kandidaten, die deelnemen aan de proeven voor het basiskader, moeten in onderstaande volgorde slagen voor de volgende geschiktheidsproeven:

 • een competentietest, waarbij wordt nagegaan of een kandidaat beschikt over de competenties van het niveau van het zesde jaar middelbaar beroepsonderwijs;
 • een operationele handvaardigheidstest, waarbij aan de hand van een aantal praktische opdrachten de basiskennis van de kandidaat van technische vakkennis en vaardigheden wordt getest;
 • de lichamelijke geschiktheidsproeven, zoals oorspronkelijk bepaald in bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones, werden gewijzigd in het KB Opleidingen door art.79, dat bepaalt dat “de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 19 april 2014 wordt vervangen door bijlage 3 van dit besluit” die bestaan uit volgende onderdelen:

Deel A – 600 meter lopen in 2 minuten en 45 seconden
Deel B – Laddertest – Beklimmen van de luchtladder
Deel A en B zijn eliminerend.
Deel Fysieke testbatterij: voor de onderdelen C tem K moet de kandidaat slagen in 7 van de 9 testen:
C. OPTREKKEN
D. KLAUTEREN
E. EVENWICHT
F. GEHURKT LOPEN
G. OPDRUKKEN
H. ZEIL VERSLEPEN
I. SLANG SLEPEN
J. SLANG OPHALEN
K. TRAPPENLOOP

Voor meer informatie over deze proeven, zie het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones, de ministeriële omzendbrief van 26 maart 2015  betreffende het federaal geschiktheidsattest voor de toekomstige operationele personeelsleden van de hulpverleningszones, het Koninklijk besluit betreffende betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse Koninklijke besluiten en KB van 09 mei 2016 , aanpassing van bepalingen in statuut betreffende de FGA proeven  http://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/explorer/Reforme_textes/2016-05-09_AR_modif_19-04-2014_statut_administratif_zones.pdf

Er is een nieuw KB verschenen dat een aantal zaken betreffende de FGA proeven wijzigt tov van vorige wetgeving:

MEI 2016. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuutvan het operationeel personeel van de hulpverleningszones:

De toepassing van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeelvan de hulpverleningszones sedert 1 januari 2015 heeft aangetoond dat
het noodzakelijk is de tekst op een aantal punten aan te passen.

Artikel 1
Een kandidaat die geslaagd is voor het federaal geschiktheidsattest basiskader en die zich kandidaat stelt voor een aanwerving in de graad van kapitein wordt vrijgesteld van de operationele handvaardigheidstest
en de lichamelijke geschiktheidsproeven, aangezien deze dezelfde zijn voor het hoger en basiskader. De lichamelijke geschiktheidsproeven zijn slechts 2 jaar geldig, de vrijstelling is dus ook van beperkte
duur.

Artikel 2
Om te vermijden dat niet-geslaagde kandidaten zich onmiddellijk opnieuw inschrijven, wordt een wachttermijn van 6 maanden ingevoerd.

Artikel 3
Deze technische correctie heeft als doel om te verduidelijken dat de op straffe van nietigheid voorgeschreven publiciteitsvereisten beperkt zijn tot een oproep tot nieuwe kandidaten. In geval van oproep tot geslaagde kandidaten in een zonale wervingsreserve hebben dergelijke publiciteitsvereisten immers geen zin.

Artikelen 4 en 5
Artikelen 4 en 5, eerste lid, hebben dezelfde inhoud, enerzijds voor aanwervingen als brandweerman, anderzijds voor aanwervingen als kapitein.
Een operationeel personeelslid dat zich kandidaat stelt voor een betrekking van brandweerman of kapitein, moet het federaal geschiktheidsattest niet behalen.
Dit geldt zowel voor een beroeps die in een andere zone vrijwilliger of beroeps wil worden, een vrijwilliger die beroeps wil worden of een vrijwilliger die in een ander zone vrijwilliger wil worden, via aanwerving.
Deze bepaling is enkel van toepassing op het operationeel personeelslid in de betekenis van het besluit, dus niet voor iemand die die hoedanigheid niet of niet meer heeft.
Voor de duidelijkheid: er wordt gepreciseerd dat dit artikel geen afbreuk doet aan de onverenigbaarheid tussen de functie van beroepspersoneelslid en vrijwillig personeelslid van dezelfde zone zoals
voorzien in artikel 22, 1° van het koninklijk besluit van 19 april 2014.
Het tweede lid van artikel 5 beoogt het volgende. Een personeelslid van de zone die geen officier is, wordt op basis van artikel 37, § 1/1 vrijgesteld van het behalen van het FGA basiskader indien hij
kandidaat is voor een aanwerving in de graad van brandweerman.
Indien hij kandidaat is voor een betrekking van kapitein, geniet hij geen
vrijstelling voor het FGA hoger kader. Aangezien de operationele
handvaardigheidstest en de lichamelijke geschiktheidsproeven dezelfde
zijn voor het hoger en basiskader, wordt dit personeelslid vrijgesteld van deze proeven. Hij moet wel slagen voor de competentietest voor het hoger kader en uiteraard voldoen aan de andere aanwervingsvoorwaarden

In volgende link kun je heel wat info bekijken betreffende de proeven FGA: http://www.civieleveiligheid.be/nl/inhoud/hoe-word-je-brandweerman-vrouw
De geschiktheidsproeven zijn eliminerend. De kandidaat wordt geschikt of ongeschikt verklaard.

Te vervullen voorwaarden op de datum van inschrijving
Om te kunnen deelnemen aan de geschiktheidsproeven voor het basiskader, voldoen de kandidaten aan de volgende voorwaarden:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economisch Ruimte of van Zwitserland;
 • ten minste 18 jaar oud zijn;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • in orde zijn met de dienstplichtwetten;
 • houder zijn van rijbewijs B.

Om te kunnen deelnemen aan de lichamelijke geschiktheidsproeven dienen de kandidaten te beschikken over een medisch attest. Dit attest moet opgemaakt worden ten vroegste drie maanden voor de start van de lichamelijke proeven en verklaart dat de kandidaat in staat is de proeven af te leggen.

Behalen van het federaal geschiktheidsattest
De kandidaten die alle geschiktheidsproeven succesvol afleggen, ontvangen een Federaal Geschiktheidsattest dat toegang geeft tot de aanwervingsproeven voor het personeel van het basiskader, die zullen georganiseerd worden in de hulpverleningszones in functie van hun vacatures. Het behalen van het attest geeft dus geen garantie op een aanstelling als personeel van de hulpverleningszones basiskader. Het afleggen van de testen is wel een vereiste voorafgaand aan elke rekruteringsprocedure.
Het federaal geschiktheidsattest wordt verzonden in de maand die volgt op het afsluiten van het proces-verbaal van het geheel van de geschiktheidsproeven.
Het federaal geschiktheidsattest is geldig voor onbepaalde duur, met uitzondering van de lichamelijke geschiktheidsproeven die gelden voor twee jaar vanaf de datum van het afsluiten van het proces-verbaal van het geheel van de geschiktheidsproeven. Ten vroegste zes maanden voor het verstrijken van voormelde termijn van twee jaar, kan de kandidaat die de geldigheid van zijn federaal geschiktheidsattest wenst te verlengen voor het gedeelte van de lichamelijke geschiktheidsproeven, zich inschrijven voor de proeven.

Geplande testen voor de competentietest:
De proeven gaan door bij WOBRA – West-Vlaanderen (Diksmuidse Heirweg 6, 8210 Zedelgem – testen in het Nederlands)

 • Start van de testen, cognitieve proef: op 03/09/2016
 • Start inschrijvingen: op 04/07/2016, via http: http://campuspov.be  
 • Er worden 50 kandidaten per sessie ingeschreven; meerdere sessies worden voorzien.
 • Afsluiting inschrijvingen: op 15/08/2016
 • Meer info bij Mr. Patrick Samyn, Directeur brandweeropleidingen WOBRA, telefoon 050/366994 of Mevr. Eva Kamoen, administratief hoofdmedewerker WOBRA, telefoon 050/366992
 • De twee data die worden voorzien voor afname handvaardigheidstesten en fysieke proeven, zijn 08/10/16 en 15/10/16. Inschrijven zal hiervoor pas mogelijk zijn na het geslaagd zijn voor de competentietest (cognitieve proef) die wordt afgenomen op 03/09/16.

De link naar het inschrijvingsformulier voor de cognitieve proef zal hier te vinden zijn en op de website http://campuspov.be

De link wordt pas geactiveerd op 04/07/16. Inschrijven zal dus pas mogelijk zijn vanaf 04/07/16.

Er is dus volgens het nieuw KB een wachttijd vanaf het niet slagen + 6 maand. Je kan dus niet opnieuw inschrijven als er geen 6 maand is verlopen vanaf de datum van niet slagen.

 

28/04/16: KB opleidingen:

Onderstaand is een link naar de voorstelling met uitleg over het nieuwe KB opleidingen van 18/11/15.

LINK voorstelling KB opleidingen

 

27/02/16: Federaal geschiktheidsattest:

ALLE SESSIES VOOR DE COGNITIEVE PROEF OP 16/04/16 VOOR HET FGA ATTEST ZIJN VOLGEBOEKT!!

ER ZIJN GEEN INSCHRIJVINGEN MEER MOGELIJK!

Via de website http://www.civieleveiligheid.be/nl/inhoud/hoe-word-je-brandweerman-vrouw kan je zien in de planning diverse scholen wanneer en waar er nog proeven doorgaan.

 

 

17/02/2016: Aanwerving voltijds opleidingscoördinator Brandweer en Dringende Geneeskundige Hulpverlening:

De vzw WOBRA werft een voltijds Opleidingscoördinator (m/v) aan in contractueel verband voor onbepaalde duur. Solliciteren kan tot 18/03/2016.

Hieronder de link naar de functiebeschrijving opleidingscoördinator.

LINK functiebeschrijving

 

 

27/01/2016: proeven Federaal Geschiktheidsattest basiskader:

Het federaal geschiktheidsattest voor aanwerving brandweerman;

Context
Het nieuwe administratief statuut van de operationele leden van de hulpverleningszones (KB van 19/04/2014) betekent onder meer de introductie van een federaal geschiktheidsattest voor de kandidaat operationele leden van de brandweerzones, dat toegang geeft tot de aanwervingsproeven voor het personeel van het basis kader (brandweerman) of het hoger kader (kapitein).

Inhoud van de proeven
Kandidaten, die deelnemen aan de proeven voor het basiskader, moeten in onderstaande volgorde slagen voor de volgende geschiktheidsproeven:

 • een competentietest, waarbij wordt nagegaan of een kandidaat beschikt over de competenties van het niveau van het zesde jaar middelbaar beroepsonderwijs;
 • een operationele handvaardigheidstest, waarbij aan de hand van een aantal praktische opdrachten de basiskennis van de kandidaat van technische vakkennis en vaardigheden wordt getest;
 • de lichamelijke geschiktheidsproeven, zoals oorspronkelijk bepaald in bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones, werden gewijzigd in het KB Opleidingen door art.79, dat bepaalt dat “de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 19 april 2014 wordt vervangen door bijlage 3 van dit besluit” die bestaan uit volgende onderdelen:

Deel A – 600 meter lopen in 2 minuten en 45 seconden
Deel B – Laddertest – Beklimmen van de luchtladder
Deel A en B zijn eliminerend.
Deel Fysieke testbatterij: voor de onderdelen C tem K moet de kandidaat slagen in 7 van de 9 testen:
C. OPTREKKEN
D. KLAUTEREN
E. EVENWICHT
F. GEHURKT LOPEN
G. OPDRUKKEN
H. ZEIL VERSLEPEN
I. SLANG SLEPEN
J. SLANG OPHALEN
K. TRAPPENLOOP

Voor meer informatie over deze proeven, zie de koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en de ministeriële omzendbrief van 26 maart 2015  het federaal geschiktheidsattest voor de toekomstige operationele personeelsleden van de hulpverleningszones en Koninklijk besluit betreffende betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse Koninklijke besluiten.
 In volgende link kun je heel wat info bekijken betreffende de proeven FGA: http://www.civieleveiligheid.be/nl/inhoud/hoe-word-je-brandweerman-vrouw

Indien je klikt op de rode teksten zijn dit de links naar de bedoelde documenten.

De geschiktheidsproeven zijn eliminerend. De kandidaat wordt geschikt of ongeschikt verklaard.

Te vervullen voorwaarden op de datum van inschrijving
Om te kunnen deelnemen aan de geschiktheidsproeven voor het basiskader, voldoen de kandidaten aan de volgende voorwaarden:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economisch Ruimte of van Zwitserland;
 • ten minste 18 jaar oud zijn;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • in orde zijn met de dienstplichtwetten;
 • houder zijn van rijbewijs B.

Om te kunnen deelnemen aan de lichamelijke geschiktheidsproeven dienen de kandidaten te beschikken over een medisch attest. Dit attest moet opgemaakt worden ten vroegste drie maanden voor de start van de lichamelijke proeven en verklaart dat de kandidaat in staat is de proeven af te leggen.

Behalen van het federaal geschiktheidsattest
De kandidaten die alle geschiktheidsproeven succesvol afleggen, ontvangen een Federaal Geschiktheidsattest dat toegang geeft tot de aanwervingsproeven voor het personeel van het basiskader, die zullen georganiseerd worden in de hulpverleningszones in functie van hun vacatures. Het behalen van het attest geeft dus geen garantie op een aanstelling als personeel van de hulpverleningszones basiskader. Het afleggen van de testen is wel een vereiste voorafgaand aan elke rekruteringsprocedure.
Het federaal geschiktheidsattest wordt verzonden in de maand die volgt op het afsluiten van het proces-verbaal van het geheel van de geschiktheidsproeven.
Het federaal geschiktheidsattest is geldig voor onbepaalde duur, met uitzondering van de lichamelijke geschiktheidsproeven die gelden voor twee jaar vanaf de datum van het afsluiten van het proces-verbaal van het geheel van de geschiktheidsproeven. Ten vroegste zes maanden voor het verstrijken van voormelde termijn van twee jaar, kan de kandidaat die de geldigheid van zijn federaal geschiktheidsattest wenst te verlengen voor het gedeelte van de lichamelijke geschiktheidsproeven, zich inschrijven voor de proeven.

Geplande testen voor de competentietest
WOBRA – West-Vlaanderen (Diksmuidse Heirweg 6, 8210 Zedelgem – testen in het Nederlands)

 • Start van de testen: 16/04/2016 : alleen cognitieve proef
 • Start inschrijvingen cognitieve proef: 15/02/2016, via http://campuspov.be  Er worden 50 kandidaten per sessie ingeschreven; meerdere sessies worden voorzien.
 • Afsluiting inschrijvingen: 31/03/2016
 • Meer info bij Mr. Patrick Samyn, Directeur brandweeropleidingen WOBRA, telefoon 050/366994 of Mevr. Eva Kamoen, administratief hoofdmedewerker WOBRA, telefoon 050/366992
 • De twee data die worden voorzien voor afname handvaardigheidstesten en fysieke proeven zijn 28/05/16 en 04/06/16. Inschrijven zal hiervoor pas mogelijk zijn na het geslaagd zijn voor de competentietest (cognitieve proef) die wordt afgenomen op 16/04/16.

Inschrijven zal alleen kunnen gebeuren met het elektronisch inschrijvingsformulier via de link hieronder. Dit formulier zal pas actief zijn vanaf 15/02/2015.

De eerste 50 kandidaten per sessie zullen worden weerhouden. Er kunnen niet meer dan 50 kandidaten worden toegelaten per sessie. We zullen op deze website regelmatig de stand van zaken inschrijvingen mededelen. We zullen mededelen welke sessie (s) zijn volgeboekt en in welke sessie er nog plaats is.

 

 

08/01/2016: Proeven federaal geschiktheidsattest:

Hieronder staat een link naar de website van de civiele veiligheid waar je heel wat info kan terugvinden ivm de proeven voor het behalen van het federaal geschiktheidsattest.

WOBRA zal ook in de loop van het voorjaar 2016 nieuwe proeven inrichten. De planning van data moet nog worden vastgelegd. Van zodra de planning er is, zullen we dit tijdig communiceren op de website WOBRA en de website van de civiele veiligheid.

Link website civiele veiligheid, info proeven FGA

 

27/11/2015: Brandweerman 2015: resultaten 4de module GIPO

Op vandaag staan de resultaten 4de module GIPO, opleiding Brandweerman 2015 op de website. Je kan de resultaten terugvinden onder de knop OPLEIDINGEN > AGENDA > EXAMENRESULTATEN.

 

21/10/2015: Federaal geschiktheidsattest voor kandidaten kapitein: proeven voor hoger kader:
De eerste test (competentietest) voor kandidaat-kapiteins (hogerkader - beroeps en vrijwilligers), wordt georganiseerd:

De organisatie hiervoor gaat voor de Nederlandstaligen centraal door op  05/12/2015, in de provincie Vlaams-Brabant, PIVO - Opleidingscentrum voor de brandweer, Poverstraat 75, 1731 Asse (proeven in het Nederlands). 

De inschrijving is mogelijk vanaf 01/11/2015 en gebeurt bij voorkeur zo vroeg mogelijk. 
Om organisatorische redenen worden de inschrijvingen afgesloten wanneer er 70 kandidaten per sessie zijn ingeschreven. Er worden meerdere sessies georganiseerd.

 1. De inschrijvingen worden afgesloten op 30/11/2015.
 2. U dient zich elektronisch in te schrijven via volgende site: www.pivo.be
 3. Meer infomatie betreffende de geschiktheidsproeven kan worden bekomen bij Mijnheer Jonas Rijckmans, medewerker PIVO - Opleidingscentrum voor de brandweer, 02 456 89 20.

Voor verdere info zie website civiele veiligheid: www.civieleveiligheid.be en link http://www.civieleveiligheid.be/nl/news/protection-civile/oproep-tot-het-behalen-van-het-federaal-geschiktheidsattest-voor-kandidaat-ka

Inhoud van de proeven
De kandidaten moeten in onderstaande volgorde slagen voor de volgende geschiktheidsproeven:

 1. een competentietest, waarbij wordt nagegaan of een kandidaat beschikt over de competenties gelijkwaardig aan deze vereist voor een diploma van niveau A. Het gevraagde niveau voor het wetenschappelijk deel van de proef zal echter gelijkwaardig zijn aan het niveau dat vereist wordt in het hoger algemeen secundair onderwijs voor de wetenschappen;
 2. een operationele handvaardigheidstest, waarbij aan de hand van een aantal praktische opdrachten de basiskennis van de kandidaat van technische vakkennis en vaardigheden wordt getest;
 3. de lichamelijke geschiktheidsproeven, zoals bepaald in bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones, die bestaan uit volgende onderdelen:

Deel 1. – Fysieke testbatterij

 1. OPTREKKEN
 2. KLAUTEREN
 3. EVENWICHT
 4. GEHURKT LOPEN
 5. OPDRUKKEN
 6. ZEIL VERSLEPEN
 7. SLANG SLEPEN
 8. SLANG OPHALEN
 9. TRAPPENLOOP

Deel 2. – Laddertest
Deel 3. – Uithoudingstest
Deel 4. - Houder zijn van een zwembrevet van minstens honderd meter.

http://www.civieleveiligheid.be/nl/news/protection-civile/oproep-tot-het-behalen-van-het-federaal-geschiktheidsattest-voor-kandidaat-ka

25/09/2015: Resultaten 2de zittijd BM 2015 te bekijken via link.

02/09/2015: Federaal geschiktheidsattest:

update inschrijvingen Federaal geschiktheidsattest van 26 september 2015: versie 02/09/15

Sessie 1 van 08u30-10u00 = 50 kandidaten VOLZET
Sessie 2 van 10u30-12u00 = 50 kandidaten VOLZET
Sessie 3 van 13u30-15u00 = 50 kandidaten VOLZET
Sessie 4 van 15u30-17u00 = 50 kandidaten VOLZET

Op 01/09, gisteren hadden we een update geplaatst met alle inschrijvingen binnen voor 13u. Alle inschrijvingen pas binnen op 01/09 na 13u en op 02/09 werden vandaag bekeken. In volgorde van binnenkomen van deze inschrijvingen hebben we de resterende plaatsen in sessie 4 toegewezen. De overige inschrijvingen, die ook niet voorkomen op de de overzichtstabel, versie 02/09/15, hieronder te bekijken via de link, kunnen dus spijtig genoeg niet meedoen op 26/09. Inschrijven heeft geen zin meer, alle sessies zijn volgeboekt!!

Hierbij plaatsen we een tabel op de website waar iedereen kan zien of hij effectief is ingeschreven voor de competentietest, behalen Federaal geschiktheidsattesten en voor welke sessie.

Alle sessies zijn volgeboekt. Per sessie hebben we 50 inschrijvingen, inschrijven is dus niet meer mogelijk!!!

 

Welke documenten heb je nodig voor het afleggen van de proeven Federaal Geschiktheidsattest?

Bij de kennistest op 26/09/15 breng je mee:

 • kopie identiteitskaart
 • kopie rijbewijs B
 • uittreksel uit het strafregister (maximum 3 maanden voor de proef uitgereikt)

Voor de fysieke proef breng je mee:

 • een recent medisch attest (maximum 3 maanden voor de proef opgesteld) waarin staat dat je geschikt bent om aan de fysieke proef deel te nemen. Je (huis)arts is vrij om het op te stellen, er wordt geen sjabloon voorzien.
 • een kopie van je 100 meter-zwembrevet (een brevet van een langere afstand is ook goed)

De planning (voor de geslaagden op de kennis, competentieproef) voor de handvaardigheidstesten en fysieke proeven worden nog bekeken en zal dan aan de geslaagden worden medegedeeld.

20/07/2015: Oproep voor freelance instructeurs Technische hulpverlening:

In het kader van het multidisciplinaire praktijkcentrum voor veiligheidsdiensten te Zedelgem, willen wij overgaan tot een selectie voor extra instructeurs  voor de specialisatieopleidingen “Technische Hulpverlening, basisontzetting – SAH technische hulpverlening en voor inzet specifieke lespakketten technische hulpverlening in de brevetopleidingen.”

Hiervoor hebben wij een schrijven gericht naar de zones. De zones hebben een brief ontvangen met alle info en een inschrijvingstabel. Hieronder plaatsen wij ook een link naar enerzijds de infobrief en anderzijds de inschrijvingstabel.

LINK infobrief instructeurs THV

LINK inschrijvingstabel instructeurs THV

13/07/2015: Brandweerman, 2015:

Op vandaag staan de resultaten opleiding Brandweerman 2015 op de website. Je kan de resultaten terugvinden onder de knop OPLEIDINGEN > AGENDA > EXAMENRESULTATEN.

Zijn toegelaten tot de 2° zittijd, de "Niet Gesl.1" en "veront.", m.a.w. indien een "JA" staat in de kolom Toegelaten 2e Zit, kun je deelnemen aan de 2° zittijd.

De 2° zittijd zal in 1 lescentrum doorgaan voor iedereen die 2dez ittijd heeft. Welk lescentrum is nog definitief te bepalen, info volgt hier nog.

Op woensdag 09 sept. gaat de 2° zittijd door voor de modules PEBE en LERE en dit om 18u00 tot 22u00. Tijdens het schriftelijk wordt ook de praktijk afgelegd.

Op zaterdag 12 sept. gaat de 2° zittijd door voor de module BRBE en dit om 08u00 tot 13u00 voor het schriftelijk herexamen. Tijdens het schriftelijk wordt ook de praktijk afgelegd. De praktijk zal voor sommigen in de namiddag moeten worden aangevat daar we niet alle cursisten kunnen afwerken in de voormiddag. De uurregeling voor het praktijkherexamen zal op de dag zelf worden gebrieft. Cursisten die in de namiddag nog het praktijkherexamen moeten afleggen kunnen bezig zijn tot ten laatste 16u30.

De 2° zittijd bestaat uit schriftelijk en praktijkexamen. D.w.z. iemand die 2° zittijd heeft voor een module of modules moet zowel schriftelijk als praktijkexamen opnieuw afleggen.

Voor de 2° zittijd BRBE moet je opnieuw de volledige interventiekledij meebrengen en voor PEBE volledige interventiekledij en ook een persluchttoestel en gelaatsmasker.

13/07/2015: INFO BEHALEN FEDERAAL GESCHIKTHEIDSATTEST:

Kandidaat-brandweerlieden, zowel vrijwilligers als beroeps, moeten voortaan allemaal dezelfde geschiktheidsproeven afleggen vooraleer ze kunnen worden aangeworven.  De publicatie voor afname proeven bij WOBRA is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 29/06/2015.
De invoering van de federale geschiktheidstest kadert in de recente hervorming van de brandweer en het nieuwe administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. In het verleden verschilden de toegangsproeven van korps tot korps. Nu komt er dus eenvormigheid. Vrijwilligers moeten ook hetzelfde kunnen als beroepsbrandweerlieden.
Opgelet, het behalen van het federaal geschiktheidsattest biedt geen garantie op een aanstelling als brandweerman/vrouw. Het is alleen een vereiste om te kunnen deelnemen aan de aanwervingsproeven die zullen worden georganiseerd in de hulpverleningszones in functie van hun vacatures.

Meer weten?
We bundelen op onze website http://www.brandweer.wobra.be/zoveel mogelijk informatie over het federaal geschiktheidsattest en het solliciteren als brandweerman. 

Het federaal geschiktheidsattest voor aanwerving brandweerman - basiskader
Context
Het nieuwe administratief statuut van de operationele leden van de hulpverleningszones (KB van 19/04/2014) betekent onder meer de introductie van een federaal geschiktheidsattest voor de kandidaat operationele leden van de brandweerzones, dat toegang geeft tot de aanwervingsproeven voor het personeel van het basis kader (brandweerman) of het hoger kader (kapitein).
Inhoud van de proeven
Kandidaten, die deelnemen aan de proeven voor het basiskader, moeten in onderstaande volgorde slagen voor de volgende geschiktheidsproeven:

 • een competentietest, waarbij wordt nagegaan of een kandidaat beschikt over de competenties van het niveau van het zesde jaar middelbaar beroepsonderwijs;
 • een operationele handvaardigheidstest, waarbij aan de hand van een aantal praktische opdrachten de basiskennis van de kandidaat van technische vakkennis en vaardigheden wordt getest;
 • de lichamelijke geschiktheidsproeven, zoals bepaald in bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones, die bestaan uit volgende onderdelen:

Deel 1 - Fysieke testbatterij
1. OPTREKKEN
2. KLAUTEREN
3. EVENWICHT
4. GEHURKT LOPEN
5. OPDRUKKEN
6. ZEIL VERSLEPEN
7. SLANG SLEPEN
8. SLANG OPHALEN
9. TRAPPENLOOP
Deel 2 - Laddertest
Deel 3 - Uithoudingstest
Deel 4 - Houder zijn van een zwembrevet van minstens honderd meter.

Voor meer informatie over deze proeven, zie de koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en de ministeriële omzendbrief van 26 maart 2015 betreffende het federaal geschiktheidsattest voor de toekomstige operationele personeelsleden van de hulpverleningszones.
De geschiktheidsproeven zijn eliminerend. De kandidaat wordt geschikt of ongeschikt verklaard.

Te vervullen voorwaarden op de datum van inschrijving:

Om te kunnen deelnemen aan de geschiktheidsproeven voor het basiskader, voldoen de kandidaten aan de volgende voorwaarden:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economisch Ruimte of van Zwitserland;
 • ten minste 18 jaar oud zijn;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • in orde zijn met de dienstplichtwetten;
 • houder zijn van rijbewijs B.

Om te kunnen deelnemen aan de lichamelijke geschiktheidsproeven dienen de kandidaten te beschikken over een medisch attest. Dit attest moet opgemaakt worden ten vroegste drie maanden voor de start van de lichamelijke proeven en verklaart dat de kandidaat in staat is de proeven af te leggen.

Behalen van het federaal geschiktheidsattest basiskader
De kandidaten die alle geschiktheidsproeven succesvol afleggen, ontvangen een federaal geschiktheidsattest dat toegang geeft tot de aanwervingsproeven voor het personeel van het basiskader, die zullen georganiseerd worden in de hulpverleningszones in functie van hun vacatures.

Het behalen van het attest geeft dus geen garantie op een aanstelling als personeel van de hulpverleningszones basiskader. Het afleggen van de testen is wel een vereiste voorafgaand aan elke rekruteringsprocedure.
Het federaal geschiktheidsattest wordt verzonden in de maand die volgt op het afsluiten van het proces-verbaal van het geheel van de geschiktheidsproeven.

Het federaal geschiktheidsattest is geldig voor onbepaalde duur, met uitzondering van de lichamelijke geschiktheidsproeven die gelden voor twee jaar vanaf de datum van het afsluiten van het proces-verbaal van het geheel van de geschiktheidsproeven. Ten vroegste zes maanden voor het verstrijken van voormelde termijn van twee jaar, kan de kandidaat die de geldigheid van zijn federaal geschiktheidsattest wenst te verlengen voor het gedeelte van de lichamelijke geschiktheidsproeven, zich inschrijven voor de proeven.

Geplande testen voor de competentietesten
WOBRA – West-Vlaanderen (Diksmuidse Heirweg 6, 8210 Zedelgem – testen in het Nederlands

 • Start van de testen: 26/09/2015
 • Start inschrijvingen: 01/08/2015: via onderstaand inschrijvingsformulier. Er worden 50 kandidaten per sessie ingeschreven; meerdere sessies worden voorzien.
 • Afsluiting inschrijvingen: 12/09/2015
 • Meer info bij Mr. Patrick Samyn, opleidingscoördinator WOBRA

Inschrijven zal alleen kunnen gebeuren met het elektronisch inschrijvingsformulier via de link hieronder. Dit formulier zal pas actief zijn vanaf 01/08/2015: Afgesloten.

De eerste 50 kandidaten per sessie zullen worden weerhouden. Er kunnen niet meer dan 50 kandidaten worden toegelaten per sessie. We zullen op deze website regelmatig de stand van zaken inschrijvingen mededelen. We zullen mededelen welke sessie (s) zijn volgeboekt en in welke sessie er nog plaats is.

02/09/2015: Federaal geschiktheidsattest:

update inschrijvingen Federaal geschiktheidsattest van 26 september 2015: versie 02/09/15

Sessie 1 van 08u30-10u00 = 50 kandidaten VOLZET
Sessie 2 van 10u30-12u00 = 50 kandidaten VOLZET
Sessie 3 van 13u30-15u00 = 50 kandidaten VOLZET
Sessie 4 van 15u30-17u00 = 50 kandidaten VOLZET

LINK naar het KB van 19 april 2014, statuut

LINK naar de Ministeriële Omzendbrief van 26 maart 2015

LINK publicatie in het staatsblad proeven bij WOBRA

LINK naar document extra info en veel gestelde vragen

02/07/2015: Brandweerman 2015:

Resultaten 1ste zittijd examens PEBE, LERE en BBHV. We zullen er alles aan doen de resultaten in de week van 13/07 te publiceren op de website.

02/07/2015: Brandweerman 2015:

Wat betreft de cursus BM 15 hebben de cursisten op 03/09 voor de avondcursisten en op 05/09 voor de zaterdagcursisten nog 4 uur straalpijptechnieken in voorbereiding van de warme oefeningen.
In Lc Oostende voor de avondcursisten Oostende en in Lc Kortrijk voor de avondcursisten Kortrijk op 03/09/15 van 1800-2200.
In Lc Brugge op 05/09 van 0830-1230 voor de cursisten Lc Brugge.
In Lc Veurne: van 0830-1230 voor de cursisten Lc Veurne en in Lc Veurne van 1330-1730 voor de cursisten Lc Poperinge
In Lc Roeselare: van 0830-1230 voor  de cursisten van Lc Roeselare en in Lc Roeselare van 1330-1730 voor de cursisten Lc Kortrijk.

De cursisten moeten hun volledige interventiekledij hiervoor meebrengen. Geen perslucht. 

In de loop van september, oktober en november moeten de cursisten ook nog komen naar Zedelgem voor hun dag warme oefeningen. De toewijzing van datum aan de cursisten werd reeds gebrieft. Heireonde nog even een link naar de werklijst waarop je kan zien wanneer je moeten komen, versie 28/06/15.

LINK werklijst BM 15, dag warme oefeningen in POV Zedelgem

Info dag warme oefeningen:
FO container: 8 uur
 - 8 uur warme training in de FO container te Zedelgem:
      De cursisten gaan per ploeg van 6 deelnemers voor deze opleiding.
      De cursisten gebruiken voor deze opleiding te Zedelgem het volgende van WOBRA:
         - volledig interventiepak
         - helm
         - handschoenen
         - persluchttoestel en masker
      De cursisten moeten voor het volgende zelf zorgen, dus zelf meebrengen:
         - Nomex muts
         - hun interventieschoenen of laarzen
         - onderkledij ( best een nomex werkkledij, of een nomex overall, indien dit niet ter beschikking is, is een gewone overall met lange mouwen is ook goed,
            anders een jeansbroek en een katoenen T-shirt met lange mouwen)
         - douchegerief
         - voldoende drank voor tijdens de opleiding, best plat water of sportdrank, GEEN SUIKERHOUDENDE OF CAFEÏNEHOUDENDE DRANKEN, BEST MINIMUM 2 à 3 Liter.
            - Sportdrank: Isotone sportdrank (geen hypertone!): vb Aquarius 

         - broodjes voor de middaglunch kunnen tegen betaling ter plaatse worden besteld, drank voor tijdens de lunch kan in de automaat worden aangekocht.

28/04/2015: Brandweerman 2015:

Voor het pakket vuur-en hittegewenning cursisten BM 2015 werd onderstaande info doorgegeven via een mail van uw lescentrum in februari.

Alle sessies vuur-en hittegewenning zijn NIET de FO container maar praktijk warme oefening , vuur-en hittegewenning in het oefengebouw in de kazerne te Roeselare, koning Albert I laan 4, te Roeselare.

Hieronder nog even de link naar de werkplanning waar je kan zien wanneer iedereen is ingepland.

LINK werklijst vuur-en hittegwenning

- de cursisten komen initieel voor dit pakket vuur-en hittegewenning op de dag en uren die zijn aangewezen, dit gaat door brandweerkazerne te Roeselare
- indien een grondige reden kunnen cursisten wisselen binnen het lescentrum van datum of uren en geven dit door aan het lescentrum
- er wordt gevraagd aan de cursisten om ruim op tijd aanwezig te zijn in Roeselare
- de cursisten brengen hun volledige interventiekledij (helm, interventiejas en broek, brandweerlaarzen, handschoenen) mee en hun persluchttoestel en  masker.
 - ter aanvulling van de kledijvoorschriften (wordt meegestuurd in bijlage) stellen we dat wanneer de deelnemers geen integraalhelm met geïntegreerde NOMEX muts hebben deze in combinatie met hun helm een NOMEX muts moeten meehebben.
- wat betreft onderkledij onder de interventiekledij wordt aangeraden een nomex werkuniform (uit 1 stuk of broek en vest) aan te trekken. 
 Is dit niet mogelijk dan vragen we uitdrukkelijk een overall of een jeans aan te trekken onder de interventiekledij. Het is zeker aangeraden onder de interventiekledij iets aan te trekken met lange mouwen;
- Voor wat betreft de kledijvoorschriften hierboven zullen de deelnemers dan ook worden gecontroleerd door de instructeurs
- de cursisten brengen het best een kleine voorraad drank mee, ofwel plat water ofwel sportdrank
- er is gelegenheid om achteraf te douchen, douchegerief moet uiteraard worden meegebracht.

24/04/2015: SGT 14, BIS:

Op vandaag staan de resultaten 2 de zittijd SGT 14, BIS, modules BBHV, ORHD en modules GVST en BVOP, op de website. Je kan de resultaten terugvinden onder de knop OPLEIDINGEN > AGENDA > EXAMENRESULTATEN.

Er is een link naar de resultaten module BBHV en OHRM en een link naar de resultaten modules GVST en BVOP..

Cursisten die hun examennummer niet meer weten, kunnen deze opvragen aan hun postoverste. De postoversten krijgen een tabel met de examennummers van hun kandidaten.

 

16/03/2015: Officier 2014:

Op vandaag staan de resultaten 2 de zittijd OFF 14, modules BBHV, ORHD en VECO, op de website. Je kan de resultaten terugvinden onder de knop OPLEIDINGEN > AGENDA > EXAMENRESULTATEN.

Er is een link naar de resultaten module BBHV en een link naar de resultaten modules ORHD en VECO..

Cursisten die hun examennummer niet meer weten, kunnen deze opvragen aan hun dienstchef. De dienstchefs van de korpsen krijgen een tabel met de examennummers van hun kandidaten.

 

06/03/2015: Sergeant 14, BIS:

Alle herexamens voor de cursus SGT 14 BIS gaan door in POV ZEDELGEM. Dus alle cursisten die herexamens hebben moeten naar Zedelgem komen.

Op 21/03 gaan de herexamens door voor de modules BBHV en OHRM. Het schriftelijk examen start stipt om 08u. Het schriftelijk examen gaat door in blok D leslokaal D2. Dus iedereen moet aanwezig zijn om 08u stipt. De mondelinge examens gaan deels door tijdens het schriftelijk en deels in de namiddag. De uurplanning voor de cursisten wordt binnenkort doorgemaild via de korpsen.

Op 28/03 gaan de herexamens door voor de modules BVOP en GVST. Het schriftelijk examen start stipt om 08u30. Het schriftelijk examen gaat door in blok D leslokaal D2. Dus iedereen moet aanwezig zijn om 08u30 stipt. De mondelinge examens gaan door tijdens het schriftelijk examen. Voor BVOP zou het kunnen dat er nog een paar cursisten in de namiddag moeten komen. De uurplanning mondelinge examens wordt binnenkort doorgemaild via de korpsen.

06/03/2015: Sergeant 14, BIS:

Op vandaag staan de resultaten 1ste zittijd SGT 14 BIS, modules GVST en BVOP, op de website. Je kan de resultaten terugvinden onder de knop OPLEIDINGEN > AGENDA > EXAMENRESULTATEN.

Er is een link naar de resultaten modules GVST en BVOP.

Zijn toegelaten tot de 2° zittijd, de "Niet Gesl.1" en "veront.", m.a.w. indien een "JA" staat in de kolom Toegelaten, kun je deelnemen aan de 2° zittijd.

Cursisten die hun examennummer niet meer weten, kunnen deze opvragen aan hun dienstchef. De dienstchefs van de korpsen krijgen een tabel met de examennummers van hun kandidaten.

 

16/01/2015: Specialisatieopleidingen in POV Zedelgem:

Op 17/01 gaan volgende specialisatieopleidingen door in POV Zedelgem:

- ASBEST, sessie 201501: gaat door van 09u-16u in blok G, lokaal 1.6 (1ste verdiep)

- SAH BIBR, sessie 201501, dag 2 theorie: gaat door van 0900-1600 in blok G, lokaal 1.4 (1ste verdiep)

- CFBT korps start om 0830 en gaat door voor de theorie in blok G, lokaal 0.8, gelijkvloers

- SAH THV, sessie 201501, praktijkdag gaat door in blok L

 

09/01/2015: Sergeant 14, BIS:

In de map examenresultaten zit een nieuwe tabel resultaten SGT 14 BIS, moduels BBHV en OHRM. In de eerste tabel stonden de "JA" in de kolom toegelaten 2de zittijd voor de module HURM bij de geslaagden ipv bij de niet-geslaagden. Bij deze is dit gewijzigd.

07/01/2015: Sergeant 14, BIS:

Op vandaag staan de resultaten 1ste zittijd SGT 14 BIS, modules BBHV en OHRM, op de website.Je kan de resultaten terugvinden onder de knop OPLEIDINGEN > AGENDA > EXAMENRESULTATEN.

Er is een link naar de resultaten modules BBHV en OHRM.

Zijn toegelaten tot de 2° zittijd, de "Niet Gesl.1" en "veront.", m.a.w. indien een "JA" staat in de kolom Toegelaten, kun je deelnemen aan de 2° zittijd.

Cursisten die hun examennummer niet meer weten, kunnen deze opvragen aan hun dienstchef. De dienstchefs van de korpsen krijgen een tabel met de examennummers van hun kandidaten.

 

22/12/2014: Brandweerman 2015:

Hierbij de LINK naar een update tabel "toewijzing cursisten per lescentrum, versie 22/12/2014". Er worden vanaf nu geen wijzigingen meer toegelaten. Iedere cursist start zijn of haar cursus in het lescentrum die in deze tabel is aangeduid.

LINK tabel toewijzing cursisten BM 2015 per lescentrum, versie 22/12/2014

 

22/12/2014: Sergeant 2014:

Op vandaag staan de resultaten 2de zittijd SGT 14, modules BBHV en OHRM EN GVST en BVOP, op de website. Je kan de resultaten terugvinden onder de knop OPLEIDINGEN > AGENDA > EXAMENRESULTATEN.

Er is een link naar de resultaten modules BBHV en OHRM en een link naar de resultaten modules GVST en BVOP.

Cursisten die hun examennummer niet meer weten, kunnen deze opvragen aan hun dienstchef. De dienstchefs van de korpsen krijgen een tabel met de examennummers van hun kandidaten.

 

10/12/2014: vacature voltijds Instructeur:

De v.z.w. WOBRA gaat over tot het in dienst nemen van een voltijds Instructeur (m/v).

Link vacature en functiebeschrijving is te vinden op de www.wobra.be, bovenaan de pagina.

 

10/12/2014: Brandweerman 2015:

Op vandaag staat de tabel toewijzing cursisten Brandweerman 2015 per lescentrum op de website. Hieronder de link naar de tabel toewijzing per lescentrum.

LINK toewijzing cursisten BM 2015 per lescentrum

De opleiding brandweerman 2015 start voor de avondopleiding op dinsdag 13 januari om 18u00 tot 22u00. De opleiding brandweerman 2015 start voor de zaterdagopleiding op zaterdag 17 januari om 08u30-17u30.

De avondopleiding gaat altijd door van 18u00-22u00. De zaterdagopleiding gaat altijd door van 08u30-17u30.

De cursisten zijn ingedeeld in diverse lescentra. De cursisten volgen dus alle lessen die doorgaan in het toegewezen lescentrum.Indien bepaalde lessen op een andere locatie dienen gevolgd te worden zal dit tijdig worden medegedeeld.

Op de startdag van de cursus zal het lessenrooster worden verdeeld specifiek voor uw lescentrum. Het lescentrum zal u ook alle nuttige info doorgeven.

Voor alle praktijklessen module Brandbestrijding en Hulpverlening moeten de cursisten hun volledige interventiekledij meebrengen.

Voor alle praktijklessen module Persoonlijke Bescherming moeten de cursisten hun volledige interventiekledij en een persluchttoestel, fles en masker meebrengen.

Verdere info volgt dan nog tijdens de cursus via de website en via mail en de dienstchefs van uw korps.

 

04/12/2014: Brandweerman 2014:

De resultaten BM 14, 4de module GIPO, staan op vandaag op de website. De dienstchefs werden reeds verleden week ingelicht. Je kan de resultaten terugvinden onder de knop OPLEIDINGEN > AGENDA >EXAMENRESULTATEN.

 

04/12/2014: OFF 2014:

Op vandaag staan de resultaten OFF14, modules INSTR en HURM op de website.Je kan de resultaten terugvinden onder de knop OPLEIDINGEN > AGENDA > EXAMENRESULTATEN.

Zijn toegelaten tot de 2° zittijd, de "Niet Gesl.1" en "veront.", m.a.w. indien een "JA" staat in de kolom Toegelaten, kun je deelnemen aan de 2° zittijd.

Cursisten die hun examennummer niet meer weten, kunnen deze opvragen aan hun dienstchef. De dienstchefs van de korpsen krijgen een tabel met de examennummers van hun kandidaten.

 

 

01/12/2014: Sergeant 14, BIS:

Op 13/12/2014 gaat de examens door van de cursus SGT 14, BIS, modules BBHV en OHRM.

Het schriftelijk examen van deze modules start om 08u00 en loopt tot maximaal 13u00. Er is ook een mondeling gedeelte van deze modules. Dit start vanaf 08u15 tot einde. Dit betekent dat er in het lescentrum een tijdsplanning zal zijn wanneer het mondeling moet worden afgelegd. Niet iedereen kan dus het mondeling gedeelte afleggen van beide modules tussen 08u00-13u00, er zullen cursisten zijn die na 13u00 nog mondeling moeten afleggen.

Deze examens worden afgelegd in het lescentrum waar de cursus werd gevolgd.

 

01/12/2014: Planningskalender brevetopleidingen 2015:

Op vandaag staat de planningskalender brevetopleidingen 2015 op de website. In 2015 richt WOBRA alleen de brevetopleiding brandweerman in.

Alle lesdata voor zowel de avondcursus als voor de zaterdagcursus BM zijn opgenomen op deze kalender.

LINK planningskalender brevetopleidingen 2015

 

31/10/2014: Sergeant 2014:

De herexamens SGT 2014 gaan voor iedereen die 2de zittijd heeft door in het Lc Roeselare, brandweerkazerne.

Modules BBHV en OHRM gaan door op 22/11. Het schriftelijk herexamen start om 08u00 en loopt tot 13u00. Voor het mondeling gedeelte zal dit voor een aantal cursisten in de voormiddag zijn , voor anderen zal dit in de namiddag zijn. We verwachten dat iedereen kan mondeling afleggen voor 16u.

Modules GVST en BVOP gaan door op 29/11. het schriftelijk examen start om 08u30 en loopt tot 12u30. Voor het mondeling gedeelte zal dit normaal gezien voor iedereen kunnen tussen 08u30 en 13u30.

 

31/10/2014: Sergeant 2014:

Op vandaag staan de resultaten 1ste zittijd SGT 14, modules GVST en BVOP, op de website.Je kan de resultaten terugvinden onder de knop OPLEIDINGEN > AGENDA > EXAMENRESULTATEN.

Er is een link naar de resultaten modules GVST en BVOP.

Zijn toegelaten tot de 2° zittijd, de "Niet Gesl.1" en "veront.", m.a.w. indien een "JA" staat in de kolom Toegelaten, kun je deelnemen aan de 2° zittijd.

Cursisten die hun examennummer niet meer weten, kunnen deze opvragen aan hun dienstchef. De dienstchefs van de korpsen krijgen een tabel met de examennummers van hun kandidaten.

 

13/10/2014: Brandweerman 2014:

Op heden staat de resultatentabel herexamens BM 2014 op de website. Zie onderstaande link of via Opleidingen>agenda>examenresultaten.

Alleen de cursisten die zijn geslaagd voor de modules BBHV, PEBE en LERE in 1ste of 2de zittijd zijn toegelaten tot de 4de module Geïntegreerde Praktijkoefeningen, die doorgaat in november.

LINK RESULTATEN 2DE ZITTIJD BRANDWEERMAN 2014

 

22/09/2014: Sergeant 14, BIS:

Dataplanning cursus:

Modules BBHV en OHRM: les van 0830-1730 op zaterdag en van 1800-2200 op weekavond

Zaterdagcursus: 04/10 - 11/10 - 18/10 - 25/10 - 08/11 - 15/11 (6u, van 0830-1530) - 22/11 (4u, van 0830-1230)

Weekavondcursus: 02/10 - 07/10 - 09/10 - 14/10 - 16/10 - 21/10 - 23/10 - 04/11 - 06/11 - 13/11 - 18/11 - 20/11 - 25/11 (les van 1800-2000)

Examen 1ste zittijd op 13/12/14 - Examen 2de zittijd op 21/03/15

Keuzemodules GVST of BVOP:

Zaterdagcursus: 10/01/15 - 17/01 - 24/01 (4u van 0830-1230)

Weekavond: 12/01/15 - 14/01 - 19/01 - 21/01 -26/01

Examen 1ste zittijd op 07/02/15 - examen 2de zittijd op 28/03/15

De lescentra waar deze cursus zal doorgaan zijn gekend. Hieronder kun je via de link de toewijzing van de cursisten bekijken en dit via een link voor de modules BBHV en OHRM en via een link voor de keuzemodules BVOP en GVST. De cursisten worden dus verwacht op dag 1 van deze cursus in het Lescentrum dat is toegewezen.

LINK toewijzing cursisten SGT BIS, versie 22/09/14, modules BBHV en OHRM

LINK toewijzing cursisten SGT BIS, versie 22/09/14, modules BVOP en GVST

22/09/2014: Officier 2014:

Op 04/10/14 start de module Instructeur, opleiding OFF 14 om 0830-1730. Dit gaat ook door in POV Zedelgem.

Voor de module Instructeur wordt de cursusgroep opnieuw in twee deelgroepen gesplitst, deelgroep 1 zal les krijgen in Blok D, leslokaal D3 en deelgroep 2 in blok D, leslokaal D4.

Hieronde de link naar een tabel waar je kan zien in welke deelgroep je de cursu zal volgen.

LINK tabel deelgroepen module Instructeur

Hieronder de link naar het rooster Instructeur, deelgroep 1 en de link naar het rooster Instructeur, deelgroep 2.

LINK rooster INSTR, deelgroep 1

LINK rooster INSTR, deelgroep 2

 

27/08/2014: Officier 2014:

Op 09/09/14 start de module OHRM, opleiding officier om 18u-22u.. Dit gaat opnieuw door in POV Zedelgem.

Voor de module OHRM wordt de cursusgroep in twee deelgroepen gesplitst, deelgroep 1 zal les krijgen in blok D, leslokaal D3 en deelgroep 2 in blok D, leslokaal D4.

Hieronder de link naar een tabel waar je kan zien in welke deelgroep je de cursus zal volgen.

LINK tabel deelgroepen module OHRM

Hieronder de link naar het rooster OHRM, deelgroep 1 en de link nar het rooster OHRM, deelgroep 2.

LINK rooster HURM, deelgroep 1

LINK rooster HURM, deelgroep 2

 

27/08/2014: Sergeant BIS 2014:

In het najaar organiseert WOBRA nog een cursus SGT, BIS. De inschrijvingen zijn reeds een tijd afgesloten. Inschrijvingen zijn dus niet meer mogelijk.

Dataplanning cursus:

Modules BBHV en OHRM: les van 0830-1730 op zaterdag en van 1800-2200 op weekavond

Zaterdagcursus: 04/10 - 11/10 - 18/10 - 25/10 - 08/11 - 15/11 (6u, van 0830-1530) - 22/11 (4u, van 0830-1230)

Weekavondcursus: 02/10 - 07/10 - 09/10 - 14/10 - 16/10 - 21/10 - 23/10 - 04/11 - 06/11 - 13/11 - 18/11 - 20/11 - 25/11 (les van 1800-2000)

Examen 1ste zittijd op 13/12/14 - Examen 2de zittijd op 21/03/15

Keuzemodules GVST of BVOP:

Zaterdagcursus: 10/01/15 - 17/01 - 24/01 (4u van 0830-1230)

Weekavond: 12/01/15 - 14/01 - 19/01 - 21/01 -26/01

Examen 1ste zittijd op 07/02/15 - examen 2de zittijd op 28/03/15

De lescentra waar deze cursus zal doorgaan zijn gekend. Hieronder kun je via de link de toewijzing van de cursisten bekijken en dit via een link voor de modules BBHV en OHRM en via een link voor de keuzemodules BVOP en GVST. De cursisten worden dus verwacht op dag 1 van deze cursus in het Lescentrum dat is toegewezen.

LINK toewijzing cursisten SGT bis, modules BBHV en OHRM

LINK toewijzing cursisten SGT bis, modules BVOP en GVST

 

27/08/2014: Brandweerman 2014:

Wat betreft de cursus BM 14 hebben de cursisten op 04/09 voor de avondcursisten en op 06/09 voor de zaterdagcursisten nog 4 uur straalpijptechnieken in voorbereiding van de warme oefeningen.

Dit gaat door op 06/09 in Brugge voor de cursisten Lc Brugge van 0830-1230 en van 1330-1730 voor de cursisten van Lc Oostende, ook in Brugge. Dus de zaterdagcursisten van Lc Oostende moeten in de namiddag naar Brugge.
Dit gaat door op 06/09 in Roeselare voor de cursisten Lc Roeselare van 0830-1230 en van 1330-1730 voor de cursisten van het Lc Kortrijk, ook in Roeselare. Dus de zaterdagcursisten van Lc Kortrijk moeten in de namiddag naar Roeselare.
Dit gaat door op 06/09 in Veurne voor de cursisten Lc Veurne van 0830-1230 en van 1330-1730 voor de cursisten van het Lc Poperinge, ook in Veurne. Dus de zaterdagcursisten van Lc Poperinge moeten in de namiddag naar Veurne.
Dit gaat door op 04/09 van 1800-2200 in Veurne voor de cursisten Lc Veurne avond en in Kortrijk voor de cursisten  Lc Kortrijk avond.

De cursisten moeten hun volledige interventiekledij hiervoor meebrengen. Geen perslucht.

In de loop van september, oktober en november moeten de cursisten ook nog komen naar Zedelgem voor hun dag warme oefeningen. De toewijzing van datum aan de cursisten werd reeds gebrieft.

LINK werklijst toewijzing datum warme oefeningen, versie 27/08/14


Info dag warme oefeningen:

FO container: 8 uur

 - 8 uur warme training in de FO container te Zedelgem:
      De cursisten gaan per ploeg van 6 deelnemers voor deze opleiding.
      De cursisten gebruiken voor deze opleiding te Zedelgem het volgende van WOBRA:
         - volledig interventiepak
         - helm
         - handschoenen
         - persluchttoestel en masker

      De cursisten moeten voor het volgende zelf zorgen, dus zelf meebrengen:
         - Nomex muts
         - hun interventieschoenen of laarzen
         - onderkledij ( best een nomex werkkledij, of een nomex overall, indien dit niet ter beschikking is, is een gewone overall met lange mouwen is ook goed,
            anders een jeansbroek en een katoenen T-shirt met lange mouwen)
         - douchegerief
         - voldoende drank voor tijdens de opleiding, best plat water of sportdrank, GEEN SUIKERHOUDENDE OF CAFEÏNEHOUDENDE DRANKEN, BEST MINIMUM 2 à 3 Liter.

            - Sportdrank: Isotone sportdrank (geen hypertone!): vb Aquarius 
         - broodjes voor de middaglunch kunnen tegen betaling ter plaatse worden besteld, drank voor tijdens de lunch kan in de automaat worden aangekocht.


Dan rest hun nog het volgen van de 4de module GIPO in november. Deze gaat door in het lescentrum waar de cursisten hun lessen hebben gevolgd.
De 4de module gaat door voor de zaterdagcursisten op 15/11 van 0830-1530 en op 22/11 van 0830-1230 en voor de avondcursisten op 18/11 van 1800-2200, op 20/11 van 1900-2200 en op 25/11 van 1900-2200.
Voor de 4de module moeten de cursisten hun volledige interventiekledij en persluchttoestel met masker meebrengen.

 

16/07/2014: Brandweerman 2014:

Op vandaag staan de resultaten opleiding Brandweerman 2014 op de website. Je kan de resultaten terugvinden onder de knop OPLEIDINGEN > AGENDA > EXAMENRESULTATEN.

Zijn toegelaten tot de 2° zittijd, de "Niet Gesl.1" en "veront.", m.a.w. indien een "JA" staat in de kolom Toegelaten 2e Zit, kun je deelnemen aan de 2° zittijd.

Cursisten die hun examennummer niet meer weten, kunnen deze opvragen aan hun dienstchef. De dienstchefs van de korpsen krijgen een tabel met de examennummers van hun kandidaten.

De 2° zittijd gaat voor iedereen die 2° zittijd heeft door in het lescentrum Roeselare.

Op woensdag 10 sept. gaat de 2° zittijd door voor de modules PEBE en LERE en dit om 18u00 tot 22u00. Tijdens het schriftelijk wordt ook de praktijk afgelegd.

Op zaterdag 13 sept. gaat de 2° zittijd door voor de module BRBE en dit om 08u00 tot 13u00 voor het schriftelijk. Tijdens het schriftelijk wordt ook de praktijk afgelegd.De praktijk zal voor sommigen in de namiddag moeten worden aangevat daar we niet alle cursisten kunnen afwerken in de voormiddag. De uurregeling voor het praktijkherexamen zal op de dag zelf worden gebrieft. Cursisten die in de namiddag nog het praktijkherexamen moeten afleggen kunnen bezig zijn tot ten laatste 16u30.

De 2° zittijd bestaat uit schriftelijk en praktijkexamen. D.w.z. iemand die 2° zittijd heeft voor een module of modules moet zowel schriftelijk als praktijkexamen opnieuw afleggen.

Voor de 2° zittijd BRBE moet je opnieuw de volledige interventiekledij meebrengen en voor PEBE volledige interventiekledij en ook een persluchttoestel en gelaatsmasker.

 

16/07/2014: Sergeant 2014:

Op vandaag staan de resultaten 1ste zittijd SGT 14, modules BBHV en OHRM, op de website.Je kan de resultaten terugvinden onder de knop OPLEIDINGEN > AGENDA > EXAMENRESULTATEN.

Er is een link naar de resultaten modules BBHV en OHRM.

Zijn toegelaten tot de 2° zittijd, de "Niet Gesl.1" en "veront.", m.a.w. indien een "JA" staat in de kolom Toegelaten, kun je deelnemen aan de 2° zittijd.

Cursisten die hun examennummer niet meer weten, kunnen deze opvragen aan hun dienstchef. De dienstchefs van de korpsen krijgen een tabel met de examennummers van hun kandidaten.

 

16/07/2014: Officier 2014:

Op vandaag staan de resultaten 1ste zittijd OFF 14, modules BBHV, ORHD en VECO, op de website.Je kan de resultaten terugvinden onder de knop OPLEIDINGEN > AGENDA > EXAMENRESULTATEN.

Er is een link naar de resultaten module BBHV en er is een link naar de resultaten modules ORHD en VECO.

Zijn toegelaten tot de 2° zittijd, de "Niet Gesl.1" en "veront.", m.a.w. indien een "JA" staat in de kolom Toegelaten, kun je deelnemen aan de 2° zittijd.

Cursisten die hun examennummer niet meer weten, kunnen deze opvragen aan hun dienstchef. De dienstchefs van de korpsen krijgen een tabel met de examennummers van hun kandidaten.

 

17/04/2014: Brandweerman 2014:

Voor de sessies FO container in het najaar wordt de planning (werklijst) verspreid via de lescentra. Ter herinnering staat de werklijst FO container ook op de website. Zie link hieronder.Iedereen komt naar deze opleiding op de voor u geplande datum!!! Er is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de opgave beschikbaarheid.
Indien toch problemen zouden zijn moet je in eerste instantie proberen te wisselen met iemand van uw lescentrum of in tweede instantie met iemand van uw korps.

Wisselingen moeten worden doorgemaild naar uw lescentrumverantwoordelijke die dan zal doorgeven aan de coördinator Brandweeropleidingen.

De opleidingsdag Zedelgem gaat zowel voor de zaterdagsessies als voor de weekdagsessies door van 0830-1730. Stipt aanwezig zijn is de boodschap.

FO container: 8 uur warme training in de FO container te Zedelgem:
      
De cursisten gaan per ploeg van 6 deelnemers voor deze opleiding.
De cursisten gebruiken voor deze opleiding te Zedelgem het volgende van WOBRA:
         - volledig interventiepak
         - helm
         - handschoenen
         - persluchttoestel en masker

      De cursisten moeten voor het volgende zelf zorgen, dus zelf meebrengen:
         - Nomex muts
         - hun interventieschoenen of laarzen
         - onderkledij ( best een nomex werkkledij, of een nomex overall, indien dit niet ter beschikking is, is een gewone overall met lange mouwen is ook goed,
            anders een jeansbroek en een katoenen T-shirt met lange mouwen)
         - douchegerief
         - voldoende drank voor tijdens de opleiding, best plat water of sportdrank, GEEN SUIKERHOUDENDE OF CAFEÏNEHOUDENDE DRANKEN, BEST MINIMUM 2 à 3 Liter.


            - Sportdrank: Isotone sportdrank (geen hypertone!): vb Aquarius 
         - broodjes voor de middaglunch kunnen tegen betaling ter plaatse worden besteld, drank voor tijdens de lunch kan in de automaat worden aangekocht

LINK werklijst FO container

 

09/04/14: Sergeant 2014, BIS:

In het najaar organiseert WOBRA nog een cursus SGT, BIS. Het inschrijvingsdossier voor deze cursus werd reeds toegestuurd naar de korpsen.

Dataplanning cursus:

Modules BBHV en OHRM: les van 0830-1730 op zaterdag en van 1800-2200 op weekavond

Zaterdagcursus: 04/10 - 11/10 - 18/10 - 25/10 - 08/11 - 15/11 (6u, van 0830-1530) - 22/11 (4u, van 0830-1230)

Weekavondcursus: 02/10 - 07/10 - 09/10 - 14/10 - 16/10 - 21/10 - 23/10 - 04/11 - 06/11 - 13/11 - 18/11 - 20/11 - 25/11 (les van 1800-2000)

Examen 1ste zittijd op 13/12/14 - Examen 2de zittijd op 21/03/15

Keuzemodules GVST of BVOP:

Zaterdagcursus: 10/01/15 - 17/01 - 24/01 (4u van 0830-1230)

Weekavond: 12/01/15 - 14/01 - 19/01 - 21/01 -26/01

Examen 1ste zittijd op 07/02/15 - examen 2de zittijd op 28/03/15

De lescentra waar deze cursus zal doorgaan zijn nog niet gekend, dit hangt af van het aantal inschrijvingen en afkomst cursisten.

Het inschrijvingsdossier voor deze cursus werd reeds verstuurd naar de korpsen.

17/03/14: Korporaal 2013:

Op vandaag staan de resultaten 2de zittijd KPL 2013 op de website.Je kan de resultaten terugvinden onder de knop OPLEIDINGEN > AGENDA > EXAMENRESULTATEN.

Er is een tabel verpichte modules BBHV en POBT en een tabel keuzemodules REDD en PBBV.

26/02/14: Brandweerman 2014:

Betreft de planning van de 3 lesuren Vuur-en hittegewenning, module PEBE, hebben de lescentra reeds een mail gestuurd naar alle cursisten met de planning, wie komt wanneer en verdere info.

De uren vuur-en hittegewenning gaat voor alle cursisten door in het lescentrum Roeselare. (Brandweerkazerne, oefenhuis). De cursisten komen op de sessie die op de tabel is toegewezen.

De cursisten dienen voor dit lespakket hun volledige interventiekledij mee te brengen en een persluchttoestel, fles en masker.De cursisten dienen ruim op tijd te zijn zodat de planning en het goede verloop niet in het gedrang komt.

Hieronder de link naar de planningstabel vuur-en hittegewenning.

LINK planningstabel vuur-en hittegewenning

19/02/14: Brandweerman 2014:

Via de knop Opleidingen > Agenda > Lessenroosters kun je de roosters BM 14 van de diverse lescentra bekijken. Je ziet wat wanneer doorgaat. Indien er een noodzakelijke wisseling (inhaling) van gemiste lessen zou nodig zijn, maw dezelfde lessen inhalen die je mist door een grondige reden, dan kun je kijken op de roosters waar de gemiste lessen doorgaan op welke datum. Na zelf een optie te hebben bekeken, dan pas wordt de goedkeuring gevraagd aan de coördinator.

19/02/14: Sergeant 2014:

Weldra start de cursus SGT 14. De cursus SGT 14 die nu start in het voorjaar is opgedeeld in een dindagcursus tijdens de dag, een avondcursus en 3 zaterdagcursussen.

Dinsdagcursus verplichte modules BBHV en OHRM gaat door in Lc Brugge en start op dinsdag 18/03/14 om 08u30 tot 17u30. Lesdata zijn: 18/03 - 25/03 - 01/04 - 29/04 -06/05 telkens van 08u30-17u30 - 13/05 van 0830-1530 en 20/05 van 0830-1230

Avondcursus verplichte modules BBHV en OHRM gaat door in Lc Kortrijk en start op dinsdag 18/03/14 om 18u00 tot 22u00. Lesdata zijn: 18/03 - 20/03 - 25/03 - 27/03 - 01/04 - 03/04 - 22/04 - 24/04 - 06/05 - 08/05 - 13/05 - 15/05 telkens van 18u00- 22u00- 20/05 van 18u00-20u00

Zaterdagcursus verplichte modules BBHV en OHRM gaat door in het Lc Oostende, Lc Poperinge en Lc Roeselare en start op zaterdag 15/03/14 om 08u30 tot 17u30. Lesdata zijn: 15/03 - 22/03 - 29/03 - 26/04 - 03/05 telkens van 08u30-17u30 - 10/05 van 08u30-15u30 - 17/05 van 08u30-12u30

Elke cursist is toegewezen aan een lescentrum voor de verplichte modules. Hieronder kun je via de link SGT 14, toewijzing cursisten verplichte modules , zien in welk lescentrum je de cursus moet volgen.

LINK toewijzing cursisten SGT voor de verplichte modules BBHV en OHRM

Dinsdagcursus keuzemodule GVST gaat door in Lc Oostende en start op dinsdag 16/09/14 om 08u30 tot 17u30. Lesdata zijn: 16/09 - 23/09 telkens van 08u30-17u30 en 30/09 van 08u30-12u30.

Zaterdagcursus keuzemodule GVST gaat door in Lc Veurne en start op zaterdag 13/09/14 om 18u00 tot 22u00. Lesdata zijn: 13/09 - 20/09 telkens van 08u30-17u30 en 27/09 van 08u30-12u30.

Zaterdagcursus keuzemodule BVOP gaat door in Lc Poperinge en Lc Roeselare en start op zaterdag 13/09/14 van 08u30 tot 17u30. Lesdata zijn: 13/09 - 20/09 telkens van 08u30-17u30 en 27/09 van 08u30-12u30.

Weekavondcursus keuzemodule BVOP gaat door in Lc Kortrijk en start op dinsdag 16/09/14 van 18u00 tot 22u00. Lesdata zijn: 16/09 - 18/09 - 23/09 - 25/09 - 30/09 telkens van 18u00-22u00.

Elke cursist is toegewezen aan een lescentrum voor de keuzemodule. Hieronder kun je via de link SGT 14, toewijzing cursisten keuzemodule, zien in welk lescentrum je de cursus moet volgen.

LINK toewijzing cursisten SGT voor de keuzemodule BVOP of GVST

Examendata: de examens worden door iedereen op zaterdag afgelegd.

Verplichte modules BBHV en OHRM: 1ste zittijd op 14/06/14, schriftelijk van 08u00-13u00 en mondeling tijdens of na het schriftelijk. 2de zittijd op 22/11/14.

Keuzemodules: BVOP of GVST: 1ste zittijd op 11/10/14, schriftelijk van 08u30-12u30 en mondeling tijdens of na het schriftelijk. 2de zittijd op 29/11/14.

10/02/14: Officier 2014:

De opleiding Officier 2014 start binnenkort. Namelijk op zaterdag 01/03/14 om 08u30. De cursus gaat door in POV Zedelgem, in blok D, leslokaal D1.

Hieronder kun je via de link lessenrooster het rooster modules BBHV, ORHD en VECO downloaden.

LINK rooster officier 2014

08/01/14: Korporaal 2013:

Op vandaag staan de resultaten 1ste zittijd KPL 2013, alle modules, op de website.Je kan de resultaten terugvinden onder de knop OPLEIDINGEN > AGENDA > EXAMENRESULTATEN.

Er is een link naar de resultaten modules BBHV en POBT en er is een link naar de resultaten modules PBBV en REDD.

Zijn toegelaten tot de 2° zittijd, de "Niet Gesl.1" en "veront.", m.a.w. indien een "JA" staat in de kolom Toegelaten, kun je deelnemen aan de 2° zittijd.

Cursisten die hun examennummer niet meer weten, kunnen deze opvragen aan hun dienstchef. De dienstchefs van de korpsen krijgen een tabel met de examennummers van hun kandidaten.

De herexamens worden afgelegd voor alle modules op 08/02/2014. Iedereen die herexamen heeft voor 1 of meerdere modules legt herexamen af centraal in de kazerne te Roeselare.

De herexamens modules BBHV en POBT worden afgelegd in de voormiddag. Schriftelijke start om 08u00 en loopt tot 13u00. De mondelinge proef wordt volgens een tijdsplanning afgelegd ook in de voormiddag tussen 08u15 en 13u00.

De herexamens modules REDD en PBBV worden afgelegd in de namiddag. Schriftelijke start om 13u30 en loopt tot 17u30. De mondelinge proef wordt volgens een tijdsplanning afgelegd ook in de namiddag tussen 13u45 en 17u30.

 

08/01/2014: vacature voltijds coördinator Hulpverlener-ambulancier:

De v.z.w. WOBRA gaat over tot het in dienst nemen van een voltijds opleidingscoördinator hulpverlener-ambulancier (m/v).

Link vacature en functiebeschrijving is te vinden op de www.wobra.be, bovenaan de pagina.

 

27/12/2013: Brandweerman 2014:

Op vandaag staat de tabel toewijzing cursisten Brandweerman 2014 per lescentrum op de website. Hieronder de link naar de tabel toewijzing per lescentrum.

LINK toewijzing cursisten BM 2014 per lescentrum

De opleiding brandweerman 2014 start voor de avondopleiding op dinsdag 14 januari om 18u00 tot 22u00. De opleiding brandweerman 2014 start voor de zaterdagopleiding op zaterdag 18 januari om 08u30-17u30.

De avondopleiding gaat altijd door van 18u00-22u00. De zaterdagopleiding gaat altijd door van 08u30-17u30.

De cursisten zijn ingedeeld in diverse lescentra. De cursisten volgen dus alle lessen die doorgaan in het toegewezen lescentrum.Indien bepaalde lessen op een andere locatie dienen gevolgd te worden zal dit tijdig worden medegedeeld.

Op de startdag van de cursus zal het lessenrooster worden verdeeld specifiek voor uw lescentrum. Het lescentrum zal u ook alle nuttige info doorgeven.

Voor alle praktijklessen module Brandbestrijding en Hulpverlening moeten de cursisten hun volledige interventiekledij meebrengen.

Voor alle praktijklessen module Persoonlijke Bescherming moeten de cursisten hun volledige interventiekledij en een persluchttoestel, fles en masker meebrengen.

Verdere info volgt dan nog tijdens de cursus via de website en via mail en de dienstchefs van uw korps.

02/12/2013: Brandweerman 2013:

Op vandaag staan de resultaten BM 2013, 4de module Geïntegreerde Praktijkoefening, op de website.

Tabel te downloaden via onderstaande link.

LINK tabel resultaten 4de module BM 2013

21/11/13: Korporaal 2013:

De examens KPL13, 1° zittijd, worden afgelegd in het lescentrum waar de cursus werd gevolgd.

D.w.z. waar de verplichte modules, BBHV en POBT werden gevolgd, daar wordt ook examen gedaan van de modules BBHV en POBT.

Waar de keuzemodule REDD of PBBV werd gevolgd, daar wordt ook examen gedaan van die keuzemodule.

Verplichte modules BBHV en POBT gaan door op zaterdag 30/11/13.

Schriftelijk examen start om 08u00 en loopt tot 13u00. De mondelinge proef wordt afgenomen tijdens en na het schriftelijk examen, volgens een bepaald tijdschema.

Keuzemodules REDD en PBBV gaan door op zaterdag 14/12/13.

Schriftelijk examen start om 08u30 en loopt tot 12u30. De mondelinge proef wordt afgenomen tijdens en na het schriftelijk examen, volgens een bepaald tijdschema.

Het examen van elke module bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte.

21/11/13: Planningskalender reguliere opleidingen 2014-2015:

LINK kalender

In 2014 worden de reguliere cursussen BM, SGT en OFF ingericht. De lesdata staan vermeld op de planningskalender. Ifv het aantal inschrijvingen SGT en/of OFF zou er nog wat kunnen wijzigen in de timeplanning.

04/10/2013: Brandweerman 2013:

Op heden staat de resultatentabel herexamens BM 2013 op de website. Zie onderstaande link of via Opleidingen>agenda>examenresultaten.

Alleen de cursisten die zijn geslaagd voor de modules BBHV, PEBE en LERE in 1ste of 2de zittijd zijn toegaleten tot de 4de module Geïntegreerde Praktijkoefeningen, die doorgaat in november.

LINK resultaten 2de zittijd

21/08/2013: Brandweerman 2013:

Voor de cursisten BM 2013 staat vanaf september nog een en ander gepland. Iedereen krijgt nog 4 uur straalpijptechniek ter voorbereiding van de dag FO container.Daarna komt iedereen een dag naar POV Zedelgem voor een dag warme oefeningen in de FO container. De werklijst met planning wanneer wie moet komen werd reeds verdeeld via mail naar de dienstchefs en een mail naar de cursisten via de lescentra.Hieronder staat de link nog even naar de werklijst.Dan volgt de 4de module in november, deze wordt opnieuw gevolgd in het lescentrum waar je de cursus hebt gevolgd.

LINK Werklijst FO container

A. Straalpijptechniek

Planning:
4 uur straalpijptechniek in de lescentra:
      De cursisten krijgen 1 uur theorie herhaling brandfenomenen en straalpijptechniek.
      De cursisten krijgen 3 uur praktijk straalpijptechniek en deurprocedure

- Avondcursusgroep Lc Oostende: In het Lc Oostende op 05/09/13 van 18u00 - 22u00
- Avondcursusgroep Lc Kortrijk: In het Lc Kortrijk op 05/09/13 van 18u00 - 22u00
- Zaterdagcursusgroep Lc Brugge: In het Lc Brugge op 07/09/13 van 08u30 - 12u30
- Zaterdagcursusgroep Lc Kortrijk: In het Lc Kortrijk op 07/09/13 van 08u30 - 12u30
- Zaterdagcursusgroep Lc Roeselare: In het Lc Kortrijk op 07/09/13 van 13u30 - 17u30
- Zaterdagcursusgroep Lc Veurne: In het Lc Veurne op 07/09/13 van 08u30 - 12u30
- Zaterdagcursusgroep Lc Poperinge: in het Lc Veurne op 07/09/13 van 13u30-17u30

Voor deze lesuren moeten de cursisten hun interventiekledij meebrengen!!!!!

B. FO container: 8 uur

 - 8 uur warme training in de FO container te Zedelgem:
      De cursisten gaan per ploeg van 6 deelnemers voor deze opleiding.
      De cursisten gebruiken voor deze opleiding te Zedelgem het volgende van WOBRA:
         - volledig interventiepak
         - helm
         - handschoenen
         - persluchttoestel en masker

      De cursisten moeten voor het volgende zelf zorgen, dus zelf meebrengen:
         - Nomex muts
         - hun interventieschoenen of laarzen
         - onderkledij ( best een nomex werkkledij, of een nomex overall, indien dit niet ter beschikking is, is een gewone overall met lange mouwen is ook goed,
            anders een jeansbroek en een katoenen T-shirt met lange mouwen)
         - douchegerief
         - voldoende drank voor tijdens de opleiding, best plat water of sportdrank, GEEN SUIKERHOUDENDE OF CAFEÏNEHOUDENDE DRANKEN, BEST MINIMUM 2 à 3 Liter.

            - Sportdrank: Isotone sportdrank (geen hypertone!): vb Aquarius 
         - broodjes voor de middaglunch kunnen tegen betaling ter plaatse worden besteld, drank voor tijdens de lunch kan in de automaat worden aangekocht

C. de 4de module GIPO (Geïntegreerde Praktijkoefening): 10 uur

Deze gaat door in de lescentra. de cursisten volgen dus deze module waar ze de cursus hebben gevolgd.
Kan maar worden mee gevolgd indien geslaagd in de 3 basismodules.
Voor de avondcursisten gaat dit door op 19/11/13 van 18u00-22u00, op 21/11/13 van 18u00-21u00 en op 26/11/13 van 18u00-21u00.
Voor de zaterdagcursisten gaat dit door op 16/11/13 van 08u30-15u30 en op 23/11/13 van 08u30-12u30.
De 4de module wordt beoordeeld onder de vorm van permanente evaluatie.

De cursisten dienen voor dit lespakket hun volledige interventiekledij mee te brengen en een persluchttoestel, fles en masker

19/07/2013: Korporaal 2013

De inschrijvingen voor de opleiding KPL 2013 zijn reeds afgerond van 15/06. Hieronder staan de linken naar de tabellen toewijzing cursisten aan een lescentrum.

De cursisten volgen de cursus in het lescentrum dat is toegewezen!!!

De toewijzing van de cursisten aan een lescentrum werd ook reeds doorgegeven via mail naar de dienstchefs op 28/06/13.

LINK tabel toewijzing modules BBHV en POBT

LINK tabel toewijzing keuzemodule REDD

LINK tabel toewijzing keuzemodule PBBV

De lesdata zijn te vinden op de planningskalender 2013-2014 op de website.

De cursus KPL 2013 gaat door in volgende lescentra

o   BBHV en POBT: zaterdagcursus in elk lescentrum en avondcursus in Kortrijk en Poperinge
o   REDD: zaterdagcursus in Kortrijk, Oostende, Roeselare en Veurne en avondcursus in Kortrijk
o   PBBV: zaterdagcursus in Brugge en Poperinge en avondcursus in Poperinge

De cursus start voor de verplichte modules:
- zaterdagcursisten op 07/09 om 08u30
- avondcursisten op 03/09 om 18u00

Keuzemodules:
- zaterdagcursisten op 12/10 om 08u30
- avondcursisten op 08/10 om 18u00

 

09/07/2013: Brandweerman 2013:

Op vandaag staan de resultaten opleiding Brandweerman 2013 op de website. Je kan de resultaten terugvinden onder de knop OPLEIDINGEN > AGENDA > EXAMENRESULTATEN.

Zijn toegelaten tot de 2° zittijd, de "Niet Gesl.1" en "veront.", m.a.w. indien een "JA" staat in de kolom Toegelaten 2e Zit, kun je deelnemen aan de 2° zittijd.

Cursisten die hun examennummer niet meer weten, kunnen deze opvragen aan hun dienstchef. De dienstchefs van de korpsen krijgen een tabel met de examennummers van hun kandidaten.

De 2° zittijd gaat voor iedereen die 2° zittijd heeft door in het lescentrum Roeselare.

Op woensdag 11 sept. gaat de 2° zittijd door voor de modules PEBE en LERE en dit om 18u00 tot 22u00. Tijdens het schriftelijk wordt ook de praktijk afgelegd.

Op zaterdag 14 sept. gaat de 2° zittijd door voor de module BRBE en dit om 08u00 tot 13u00 voor het schriftelijk. Tijdens het schriftelijk wordt ook de praktijk afgelegd.De praktijk zal voor sommigen in de namiddag moeten worden aangevat daar we niet alle cursisten kunnen afwerken in de voormiddag. De uurregeling voor het praktijkherexamen zal op de dag zelf worden gebrieft. Cursisten die in de namiddag nog het praktijkherexamen moeten afleggen kunnen bezig zijn tot ten laatste 16u30.

De 2° zittijd bestaat uit schriftelijk en praktijkexamen. D.w.z. iemand die 2° zittijd heeft voor een module of modules moet zowel schriftelijk als praktijkexamen opnieuw afleggen.

Voor de 2° zittijd BRBE moet je opnieuw de volledige interventiekledij meebrengen en voor PEBE volledige interventiekledij en ook een persluchttoestel en gelaatsmasker.

24/06/13: Brandweerman 2013:

De resultaten van de 1ste zittijd examen Brandweerman 2013, zullen op de website verschijnen ten laatste eerste helft week van 15 juli.

28/05/2013: Brandweerman 2013:

Examenregeling:

01/06/13: praktijkexamen 3 basismodules; BBHV - PEBE en LERE

Het praktijkexamen gaat door van 08u30-17u30. De cursisten leggen de praktijkexamens af in het lescentrum waar ze de cursus hebben gevolgd.

Voor het praktijkexamen moeten de cursisten hun volledige interventiekledij, een persluchttoestel en een masker meebrengen.

08/06/13: schriftelijk examen modules PEBE en LERE

Dit examen gaat door van 08u30-12u30 en wordt afgelegd in het lescentrum waar de cursus werd gevolgd.

15/06/13: schriftelijk examen module BBHV

Dit examen gaat door van 08u30-12u30 en wordt afgelegd in het lescentrum waar de cursus werd gevolgd.

Worden toegelaten tot de examens, de cursisten die minstens 75% aanwezigheid hebben per module.

 

26/04/2013: Technicus Brandvoorkoming 2012:

Op vandaag staan de resultaten 2 de zittijd Technicus Brandvoorkoming, alle modules op de website. Je kan de resultaten terugvinden onder de knop OPLEIDINGEN > AGENDA>EXAMENRESULTATEN.

22/02/2013: uitnodiging wintervergadering BVWV:

Op zaterdag 09/03/2013 gaat de JAARLIJKSE WINTERVERGADERING door van de BVWV.

Dit gaat door te Roeselare in de brandweerkazerne.

Het thema van de plenaire vergadering om 10u00 is " Brandbestrijdingstactiek-en techniek voor brandweerzones in de toekomst".

Inschrijvingen tegen uiterlijk 02/03/2013 bij de secretaris BVWV, Bernard Diopere.

Fax: 050/217043

E-mail: cdt.torhout@zone1.be of cdt@brandweertorhout.be

 

22/02/13: Brandweerman 2013

Betreft de planning van de 3 lesuren Vuur-en hittegewenning, module PEBE, hebben de lescentra reeds een mail gestuurd naar alle cursisten met de planning, wie komt wanneer en verdere info.

De uren vuur-en hittegewenning gaat voor alle cursisten door in het lescentrum Roeselare. (Brandweerkazerne, oefenhuis). De cursisten komen op de sessie die op de tabel is toegewezen.

De cursisten dienen voor dit lespakket hun volledige interventiekledij mee te brengen en een persluchttoestel, fles en masker.De cursisten dienen ruim op tijd te zijn zodat de planning en het goede verloop niet in het gedrang komt.

Hieronder de link naar de planningstabel vuur-en hittegewenning.

LINK planningstabel vuur-en hittegewenning

07/02/2013: Technicus Brandvoorkoming 2012:

Op vandaag staan de resultaten 1ste zittijd Technicus Brandvoorkoming, alle modules op de website. Je kan de resultaten terugvinden onder de knop OPLEIDINGEN > AGENDA>EXAMENRESULTATEN.

Zijn toegelaten tot de 2° zittijd, de "Niet Gesl.1" en "veront.", m.a.w. indien een "JA" staat in de kolom Toegelaten, kun je deelnemen aan de 2° zittijd.

Cursisten die hun examennummer niet meer weten, kunnen deze opvragen aan hun dienstchef. De dienstchefs van de korpsen krijgen een tabel met de examennummers van hun kandidaten.

Herexamens zijn als volgt gepland:

16/03/2013: Voormiddag: REGL / namiddag WETG en DEBL

23/03/2013: Voormiddag BEMW / namiddag GEBC

13/04/2013: mondelinge proef BEMW en GEBC

25/01/2013: Adjudant 2012:

Op vandaag staan de resultaten 2de zittijd ADJ 2012, modules VEBL en GVST EN BBHV en HURM, op de website. Je kan de resultaten terugvinden onder de knop OPLEIDINGEN > AGENDA>EXAMENRESULTATEN.

Cursisten die hun examennummer niet meer weten, kunnen deze opvragen aan hun dienstchef. De dienstchefs van de korpsen krijgen een tabel met de examennummers van hun kandidaten.

21/12/2012: Adjudant 2012:

De resultaten herexamens ADJ 2012 worden voorgelegd in de Opleidingsraad van 23/01/2013. Daar wordt de deliberatie van de 2de zittijd gehouden en worden de brevetten en slaagattesten gevalideerd.De resultaten worden dan op de website geplaatst tegen 28/01/2013.

21/12/2012: Brandweerman 2013:

Op vandaag staat de tabel toewijzing cursisten Brandweerman 2013 per lescentrum op de website. Hieronder de link naar de tabel toewijzing per lescentrum.

LINK toewijzing cursisten BM 2013 per lescentrum

De opleiding brandweerman 2013 start voor de avondopleiding op dinsdag 15 januari om 18u00 tot 22u00. De opleiding brandweerman 2013 start voor de zaterdagopleiding op zaterdag 19 januari om 08u30-17u30.

De avondopleiding gaat altijd door van 18u00-22u00. De zaterdagopleiding gaat altijd door van 08u30-17u30.

De cursisten zijn ingedeeld in diverse lescentra. De cursisten volgen dus alle lessen die doorgaan in het toegewezen lescentrum.Indien bepaalde lessen op een andere locatie dienen gevolgd te worden zal dit tijdig worden medegedeeld.

Op de startdag van de cursus zal het lessenrooster worden verdeeld specifiek voor uw lescentrum. Het lescentrum zal u ook alle nuttige info doorgeven.

Voor alle praktijklessen module Brandbestrijding en Hulpverlening moeten de cursisten hun volledige interventiekledij meebrengen.

Voor alle praktijklessen module Persoonlijke Bescherming moeten de cursisten hun volledige interventiekledij en een persluchttoestel, fles en masker meebrengen.

Verdere info volgt dan nog tijdens de cursus via de website en via mail en de dienstchefs van uw korps.

26/11/2012: Adjudant 2012:

De herexamens Adjudant 2012 gaan door in POV Zedelgem. Alle herexamens , van alle modules, gaan door in leslokaal D1.

Op 15/12/12 gaan herexamens door voor de module VEBL van 0830-1230 en voor de module GVST van 1330-1730.

Op 22/12/12 gaan de herexamens door voor de module BBHV van 0830-1230 en voor de module HURM van 1330-1730.

20/11/12/ Adjudant 2012:

Op vandaag staan de resultaten 1ste zittijd ADJ 2012, modules BBHV en HURM, op de website. Je kan de resultaten terugvinden onder de knop OPLEIDINGEN > AGENDA > EXAMENRESULTATEN.

Zijn toegelaten tot de 2° zittijd, de "Niet Gesl.1" en "veront.", m.a.w. indien een "JA" staat in de kolom Toegelaten, kun je deelnemen aan de 2° zittijd.

Cursisten die hun examennummer niet meer weten, kunnen deze opvragen aan hun dienstchef. De dienstchefs van de korpsen krijgen een tabel met de examennummers van hun kandidaten.

15/11/2012: Adjudant 2012:

De resultaten ADJ 2012, 1ste zittijd, modules BBHV en HURM komen dinsdag 20/11/2012 op de website!!!

01/10/12: Adjudant 2012:

Op 20/10 staan de examens gepland voor de opleiding Adjudant, modules BBHV en HURM. De examens gaan opnieuw door in lokaal D1 en D2 van het POV te Zedelgem.

De naamlijsten wie in welk leslokaal moet examen afleggen zal opnieuw uithangen tussen D1 en D2.

Het examen module BBHV gaat door van 0830-1230 en het examen module HURM gaat door van 1330-1730.

01/10/12: planningskalender reguliere brevetopleidingen 2013:

Op heden staat de planningskalender reguliere brevetopleidingen 2013 op de website. Te vinden onder OPLEIDINGEN > Agenda > Planning jaarkalender.

In 2013 worden de brevetopleidingen BM en KPL ingericht.

01/10/12: Brandweerman 2012:

De resultaten BM 2012, 2de zittijd modules BBHV, PEBE en LERE werden reeds verstuurd naar de dienstchefs.

Op vandaag staan de resultaten 2de zittijd opleiding Brandweerman 2012 op de website. Je kan de resultaten terugvinden onder de knop OPLEIDINGEN > AGENDA > EXAMENRESULTATEN.

De cursisten die niet geslaagd zijn in de tweede zittijd voor een of meerdere modules of die niet hebben deelgenomen aan de 2de zittijd, zijn NIET TOEGELATEN tot de 4de module, Geïntegreerde Pratijkoefeningen, die doorgaat in de lescentra in november.

13/07/2012: MEDEDELING examenresultaten:

We krijgen heel wat vragen van cursisten die naar de pagina EXAMENRESULTATEN gaan kijken en de link naar de resultaten BM of ADJ niet zien staan op deze pagina.

INDIEN je de link niet ziet staan moet je uw internetpagina "VERNIEUWEN"!!!

Dit kan je doen ofwel met bovenaan rechts naast de balk waar je de website URL invult de knop met twee groene pijltjes in te drukken of naar de menubalk internet naar BEELD en daar zie je de mogelijkheid vernieuwen of je kan op de functietoets van uw klavier F5 indrukken. Deze actie vernieuwen zorgt ervoor dat je van de website waar je op bent de laatste versie krijgt.

12/07/2012: Technicus Brandvoorkoming 2012:

Op 08/09/12 start de cursus Technicus Brandvoorkoming 2012. Deze cursus gaat door in het lescentrum Kortrijk.

Hieronder kun je via de link het lesrooster downloaden.

LINK Lesrooster Technicus Brandvoorkoming 2012

12/07/2012: Brandweerman 2012:

Op vandaag staan de resultaten opleiding Brandweerman 2012 op de website. Je kan de resultaten terugvinden onder de knop OPLEIDINGEN > AGENDA > EXAMENRESULTATEN.

Zijn toegelaten tot de 2° zittijd, de "Niet Gesl.1" en "veront.", m.a.w. indien een "JA" staat in de kolom Toegelaten, kun je deelnemen aan de 2° zittijd.

Cursisten die hun examennummer niet meer weten, kunnen deze opvragen aan hun dienstchef. De dienstchefs van de korpsen krijgen een tabel met de examennummers van hun kandidaten.

De 2° zittijd gaat voor iedereen die 2° zittijd heeft door in het lescentrum Kortrijk.

Op woensdag 05 sept. gaat de 2° zittijd door voor de modules PEBE en LERE en dit om 18u00 tot 22u00. Tijdens het schriftelijk wordt ook de praktijk afgelegd.

Op zaterdag 08 sept. gaat de 2° zittijd door voor de module BRBE en dit om 08u00 tot 13u00 voor het schriftelijk. Tijdens het schriftelijk wordt ook de praktijk afgelegd.De praktijk zal voor sommigen in de namiddag moeten worden aangevat daar we geen 13 cursisten kunnen afwerken in de voormiddag. De uurregeling voor het praktijkherexamen zal op de dag zelf worden gebrieft. Cursisten die in de namiddag nog het praktijkherexamen moeten afleggen kunnen bezig zijn tot ten laatste 15u30.

De 2° zittijd bestaat uit schriftelijk en praktijkexamen. D.w.z. iemand die 2° zittijd heeft voor een module of modules moet zowel schriftelijk als praktijk opnieuw afleggen.

Voor de 2° zittijd BRBE moet je opnieuw de volledige interventiekledij meebrengen en voor PEBE volledige interventiekledij en ook een persluchttoestel en gelaatsmasker.

 

12/07/2012: Adjudant 2012:

Op vandaag staan de resultaten 1ste zittijd ADJ 2012, modules VEBL en GVST, op de website. Je kan de resultaten terugvinden onder de knop OPLEIDINGEN > AGENDA > EXAMENRESULTATEN.

Zijn toegelaten tot de 2° zittijd, de "Niet Gesl.1" en "veront.", m.a.w. indien een "JA" staat in de kolom Toegelaten, kun je deelnemen aan de 2° zittijd.

Cursisten die hun examennummer niet meer weten, kunnen deze opvragen aan hun dienstchef. De dienstchefs van de korpsen krijgen een tabel met de examennummers van hun kandidaten.

10/07/2012: Adjudant 2012:

In het najaar starten de modules BBHV en HURM.

Avondgroep: krijgt les in het lokaal D4

Zaterdaggroepen: zoals in het voorjaar hebben we 2 zaterdaggroepen, groep A en groep B.

Voor de lessen BBHV krijgt de volledige groep A en B les in leslokaal D2, Groep B telkens in de voormiddag en groep A telkens in de namiddag.

Voor HURM worden de groepen A en B nogmaals uitgesplitst in deelgroepen A1, A2, B1 en B2.

Groep A1 en A2 krijgen telkens HURM in de voormiddag, A1 in leslokaal D3 en A2 in leslokaal D4. Groep B1 en B2 krijgen telkens HURM in de namiddag, B1 in leslokaal D3 en B2 in leslokaal D4.

Hieronder vind je de link naar de tabel met de indeling van de groepen.

LINK verdeling lesgroepen modules BBHV en HURM

Hieronder vin je de link naar de lessenroosters BBHV en HURM van de diverse groepen.

LINK rooster avondgroep

LINK rooster groep A

LINK rooster groep B

19/06/2012: Adjudant 2012:

De resultaten schriftelijk examen van 16/06 zullen tegen uiterlijk 13 juli op de website geplaatst worden.

19/06/2012: Brandweerman 2012:

De resultaten schriftelijk examen BM van 09/06 en 16/06 zullen tegen uiterlijk 13 juli op de website geplaatst worden.

14/06/12: Brandweerman 2012:

Voor de sessies FO container in het najaar werd de planning (werklijst) reeds verspreid via de lescentra. ter herinnering kun je hieronder via de link de werklijst nog even raadplegen en zien wanneer je wordt verwacht in Zedelgem.

Iedereen komt naar deze opleiding op de voor u geplande datum.
Indien toch problemen zouden zijn moet je in eerste instantie proberen te wisselen met iemand van uw lescentrum of in tweede instantie met iemand van uw korps.

Wisselingen moeten worden doorgemaild naar uw lescentrumverantwoordelijke en naar Patrick Samyn, coördinator Brandweeropleidingen en dit tegen uiterlijk 03/08/12.

LINK planning werklijst FO container

29/05/2012: Brandweerman 2012:

Herinnering planning examens!!!

Examenregeling:

02/06/12: praktijkexamen 3 basismodules; BBHV - PEBE en LERE

Het praktijkexamen gaat door van 08u30-17u30. De cursisten leggen de praktijkexamens af in het lescentrum waar ze de cursus hebben gevolgd.

Voor het praktijkexamen moeten de cursisten hun volledige interventiekledij, een persluchttoestel en een masker meebrengen.

09/06/12: schriftelijk examen modules PEBE en LERE

Dit examen gaat door van 08u30-12u30 en wordt afgelegd in het lescentrum waar de cursus werd gevolgd.

16/06/12: schriftelijk examen module BBHV

Dit examen gaat door van 08u30-12u30 en wordt afgelegd in het lescentrum waar de cursus werd gevolgd.

 

29/05/2012: Vacature administratief medewerker m/v WOBRA:

Wobra werft een administratief medewerker m/v aan voor onbepaalde duur.
Voor meer info zie www.wobra.be of klik op onderstaande link.

Link functiebeschrijving

17/04/12: Adjudant 2012:

Het schriftelijk examen Adjudant, modules VEBL en GVST gaat door op 16/06/2012. Dit examen gaat door in het POV in Zedelgem in leslokalen D1 en D2. Het examen van de module VEBL gaat door van 08u30-12u30 en van de module GVST van 13u30-17u30.

 

17/04/2012: Brandweerman 2012:

Examenregeling:

02/06/12: praktijkexamen 3 basismodules; BBHV - PEBE en LERE

Het praktijkexamen gaat door van 08u30-17u30. De cursisten leggen de praktijkexamens af in het lescentrum waar ze de cursus hebben gevolgd.

Voor het praktijkexamen moeten de cursisten hun volledige interventiekledij, een persluchttoestel en een masker meebrengen.

09/06/12: schriftelijk examen modules PEBE en LERE

Dit examen gaat door van 08u30-12u30 en wordt afgelegd in het lescentrum waar de cursus werd gevolgd.

16/06/12: schriftelijk examen module BBHV

Dit examen gaat door van 08u30-12u30 en wordt afgelegd in het lescentrum waar de cursus werd gevolgd.

 

17/04/2012: Brandweerman 2012:

1. Binnen de module PEBE moeten alle cursisten 3 uur vuur-en hittegewenning krijgen.
Dit gaat voor iedereen door in het oefenhuis te Roeselare, Koning Albert I laan 4.
Betreft de planning van de 3 lesuren Vuur-en hittegewenning, module PEBE, hebben de lescentra reeds een mail gestuurd naar alle cursisten met de planning, wie komt wanneer en verdere info.
De cursisten komen op de sessie die op de tabel is toegewezen.De cursisten dienen voor dit lespakket hun volledige interventiekledij mee te brengen en een persluchttoestel, fles en masker.
De cursisten dienen ruim op tijd te zijn zodat de planning en het goede verloop niet in het gedrang komt.

de sessies zijn:
            - 05/05: sessie van 09u-12u - sessie van 12u-15u - sessie van 15u-18u
            - 08/05: sessie van 19u-22u
            - 10/05: sessie van 19u-22u
            - 12/05: sessie van 09u-12u - sessie van 12u-15u - sessie van 15u-18u
            - 14/05: sessie van 19u-22u
            - 19/05: sessie van 09u-12u - sessie van 12u-15u - sessie van 15u-18u

2. Binnen de module BBHV moeten de cursisten nog volgende pakketten afwerken na de examens van juni:

A. Straalpijptechniek

Planning:
4 uur straalpijptechniek in de lescentra:
      De cursisten krijgen 1 uur theorie herhaling brandfenomenen en straalpijptechniek.
      De cursisten krijgen 3 uur praktijk straalpijptechniek en deurprocedure
- Avondcursusgroep Lc Veurne: In het Lc Veurne op 04/09/12 van 18u00 - 22u00
- Avondcursusgroep Lc Kortrijk: In het Lc Kortrijk op 04/09/12 van 18u00 - 22u00
- Zaterdagcursusgroep Lc Brugge: In het Lc Brugge op 01/09/12 van 08u30 - 12u30
- Zaterdagcursusgroep Lc Oostende: In het Lc Brugge op 01/09/12 van 13u30 - 17u30
- Zaterdagcursusgroep Lc Kortrijk: In het Lc Kortrijk op 01/09/12 van 08u30 - 12u30
- Zaterdagcursusgroep Lc Poperinge: In het Lc Kortrijk op 01/09/12 van 13u30 - 17u30
- Zaterdagcursusgroep Lc Roeselare: In het Lc Roeselare op 01/09/12 van 08u30 - 12u30
Voor deze lesuren moeten de cursisten hun interventiekledij meebrengen.

B. FO container: 8 uur

 - 8 uur warme training in de FO container te Zedelgem:
      De cursisten gaan per ploeg van 6 deelnemers voor deze opleiding.
      De cursisten gebruiken voor deze opleiding te Zedelgem het volgende van WOBRA:
         - volledig interventiepak
         - helm
         - handschoenen
         - persluchttoestel en masker
      De cursisten moeten voor het volgende zelf zorgen, dus zelf meebrengen:
         - Nomex muts
         - hun interventieschoenen of laarzen
         - onderkledij ( best een nomex werkkledij, of een nomex overall, indien dit niet ter beschikking is, is een gewone overall met lange mouwen is ook goed,
            anders een jeansbroek en een katoenen T-shirt met lange mouwen)
         - douchegerief
         - voldoende drank voor tijdens de opleiding, best plat water of sportdrank, GEEN SUIKERHOUDENDE OF CAFEÏNEHOUDENDE DRANKEN, BEST MINIMUM 2 à 3 Liter.
            - Sportdrank: Isotone sportdrank (geen hypertone!): vb Aquarius 
         - broodjes voor de middaglunch kunnen tegen betaling ter plaatse worden besteld, drank voor tijdens de lunch kan in de automaat worden aangekocht
De planning , wie moet wanneer komen, zal tijdig worden gebrieft via de lescentra.

C. de 4de module GIPO (Geïntegreerde Praktijkoefening): 10 uur

Deze gaat door in de lescentra. de cursisten volgen dus deze module waar ze de cursus hebben gevolgd.
Kan maar worden mee gevolgd indien geslaagd in de 3 basismodules.
Voor de avondcursisten gaat dit door in Kortrijk en Veurne op 13/11 van 18u00-22u00, op 15/11 van 18u00-21u00 en op 20/11 van 18u00-21u00.
Voor de zaterdagcursisten gaat dit door in Brugge, Kortrijk, Oostende, Poperinge en Roeselare op 10/11 van 08u30-15u30 en op 17/11 van 08u30-12u30.
De 4de module wordt beoordeeld onder de vorm van permanente evaluatie. 

 

08/03/2012: KPL 2011, resultaten examens 2de zittijd:

Op vandaag staan de resultaten 2de zittijd KPL 2011 op de website.Je kan de resultaten terugvinden onder de knop OPLEIDINGEN > AGENDA > EXAMENRESULTATEN.

Er is een tabel verpichte modules BBHV en POBT en een tabel keuzemodules REDD en PBBV..

 

08/03/2012: Adjudant 2012:

Ter info van de cursisten hieronder de link naar een overzicht lesroosters groepen avond, zaterdag A en zaterdag B.

Hieronder ook een link naar het wisselformulier lessen.

LINK lessenroosters ADJ alle groepen

LINK wisselformulier lessen

01/03/12: Brandweerman 2012:

Betreft de planning van de 3 lesuren Vuur-en hittegewenning, module PEBE, hebben de lescentra reeds een mail gestuurd naar alle cursisten met de planning, wie komt wanneer en verdere info.

De uren vuur-en hittegewenning gaat voor alle cursisten door in het lescentrum Roeselare. (Brandweerkazerne, oefenhuis). De cursisten komen op de sessie die op de tabel is toegewezen.

De cursisten dienen voor dit lespakket hun volledige interventiekledij mee te brengen en een persluchttoestel, fles en masker.De cursisten dienen ruim op tijd te zijn zodat de planning en het goede verloop niet in het gedrang komt.

Hieronder de link naar de planningstabel vuur-en hittegewenning.

LINK tabel planning pakket vuur-en hittegewenning

 

01/03/12: Instructeurs CFBT, houtgestookte container:

In het kader van het multidisciplinair praktijkcentrum voor veiligheidsdiensten te Zedelgem, willen wij vanuit WOBRA, nog een aantal bijkomende instructeurs " Houtgestookte container - project CFBT (Compartiment Fire Behaviour Training) " selecteren en opleiden.

Betreft de voorwaarden en procedure voor de selectie van de instructeurs kun je hieronder de link vinden naar de brief die ook naar de dienstchefs van de korpsen werd gestuurd. In deze brief is ook een eerste planning van de selectie en opleiding opgenomen.Een definitieve planning wordt bekendgemaakt op het moment dat de inschrijvingen worden afgesloten.

LINK: brief oproep selectie instructeurs

Er kan enkel worden ingeschreven via de dienstchef en dit met de inschrijvingstabel die hieronder via de link is te bekomen.

LINK: inschrijvingstabel instructeurs houtgestookte container

De inschrijvingen moeten binnen zijn op uiterlijk 12 maart 2012.

 

01/03/2012: Adjudant 2012:

Binnenkort start de opleiding Adjudant 2012.

Avondcursus op di 13/03/12 om 18u00 en zaterdagcursus op zat 17/03/2012 om 08u30.

Voor de avondopleiding zijn er 22 cursisten en voor de zaterdagopleiding zijn er 81 cursisten.Omwille van het grote aantal zaterdagcursisten hebben we de groep van 81 cursisten moeten splitsen in 2 groepen, een groep A en een groep B. Dit betekent dat de cursisten ingedeeld worden voor alle lessen in groep A en Groep B en dat alle lessen worden gevolgd met de groep waar de cursisten werden ingedeeld.Hieronder vind je een link naar een excel document "samenstelling lesgroepen", waarin 3 tabbladen zijn opgemaakt. Tabblad 1 is de lesgroep Avond, tabblad 2 is de zaterdaggroep A en tabblad 3 is de zaterdaggroep B.

Wil via de link lesgroepen kijken in welke lesgroep u werd ingedeeld en u dan op dag 1, maar ook voor het verdere verloop van de cursus, begeven naar het toegewezen leslokaal per lesgroep.

Zowel de avondopleiding als ook de zaterdagopleidingen gaan door in het POV (Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten), Diksmuidse Heirweg 6, 8210 Zedelgem!!!

Er zijn vaste leslokalen per lesgroep voorzien: avondgroep in blok D, leslokaal D4 - zaterdaggroep A in blok D, leslokaal D1 - zaterdaggroep B in blok D, leslokaal D2!!!

De cursisten worden dus TIJDIG verwacht voor de aanvang van de lessen in het voorziene leslokaal!!

Uw voertuig wordt geparkeerd op de voorziene reguliere parking (groene inrijpoort). Er wordt niet geparkeerd binnen de site, tenzij de parking overvol is.

Catering POV Zedelgem; De cursisten hebben de keuze hun eigen middaglunch en drank mee te brengen. Daarnaast kunnen de cursisten broodjes bestellen met een bestelformulier die ter beschikking wordt gesteld in de les. Hiervoor kiezen de lesgroepen een medecursist die instaat voor de bestelling (doorbellen) en het verzamelen van het nodige geld. Daarnaast zal door het grote aantal cursisten allerlei, op volgende data 17/03 - 24/03 - 31/03 en 21/04, een mobiele frituur aanwezig zijn op de site, dus er kan friet worden gekocht. Drank kan ook worden aangekocht in de aanwezige drankautomaten. In het POV is er een refter waar de maaltijd kan worden genuttigd.

Op dag 1 zullen de cursisten een lesrooster ontvangen.

LINK document LESGROEPEN

14/02/2012: uitnodiging wintervergadering BVWV:

Op zaterdag 10/03/2012 gaat de JAARLIJKSE WINTERVERGADERING door van de BVWV.

Dit gaat door te Roeselare in de brandweerkazerne.

Het thema van de plenaire vergadering om 10u00 is "GRSTV; De brand lezen, basis voor een veilige inzet".

Hieronder de link naar de uitnodiging en inschrijvingsformulier.

LINK uitnodiging en inschrijving wintervergadering.

12/01/12: Korporaal 2011: